หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านสารสนเทศ
02 564 7000 ต่อ 1593
manaschai.kunaseth@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) University of Southern California
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) University of Southern California
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี 2566 - ปัจจุบัน
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านสารสนเทศ
ปี 2565 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี 2562 - ปัจจุบัน
หัวหน้าทีมวิจัย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง
ปี 2556 - 2561
นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2553 - 2555
Computation Student Intern, Lawrence Livermore Laboratory, USA

รางวัลและการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน – Steering Committee, Supercomputing Asia (SCAsia) Conference
  • ปี 2564 – ปัจจุบัน – HPC Advisory Council Member, Intel Corporation, USA
  • ปี 2563 – Best Paper Award, HPC Asia 2020
  • ปี 2559 – รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี 2558 – รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ปี 2558 – ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit ณ ประเทศสิงคโปร์
  • ปี 2556 – Outstanding Student Research, University of Southern California