หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์
ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1586
patchralita.cha@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Dental Science, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชา การบริหารองค์กร
ปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
ปี 2561 - 2565
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปี 2559 - 2561
ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 - 2559
นักวิจัยด้านกำลังคนทางสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปี 2539 - 2549
พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัดใหญ่ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียมประจำห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2536 - 2539
พยาบาลวิชาชีพประจำห้อง ICU /CCU โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย