หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
02 564 7000 ต่อ 1500, 71551
sukit@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. 1999 (Physics), Case Western Reserve University, USA
ปริญญาโท
M.S. 1996 (Physics), Case Western Reserve University, USA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2536 (เกียรตินิยมอันดับ 1 ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปี 2561 - 2565
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2556 - 2561
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2552 - 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2552 - 2556
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ปี 2549 - 2561
ศาสตราจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี 2563 - 2565
กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ปี 2562 - 2565
Vice Chair of PISA Governing Board, OECD
ปี 2556 - 2560
นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
ปี 2555 - 2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี 2555 - 2559
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ปี 2554
Research Associate ณ Oak Ridge National Laboratory สหรัฐอเมริกา
ปี 2549
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ณ University of California, Santa Barbara สหรัฐอเมริกา
ปี 2546 - 2550
Research Associate ณ National Renewable Energy Laboratory สหรัฐอเมริกา
ปี 2543 - 2545
Postdoctoral Fellow ณ Xerox Palo Alto Research Center สหรัฐอเมริกา