หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านบริหารทั่วไป
0 2564 7100 ต่อ 6592
suthee.pho@nanotec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Control Engineering, Tokyo Institute of Technology
ปริญญาโท
Control Engineering, Tokyo Institute of Technology
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารทั่วไป
2561 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2553 - 2561
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2550 - 2553
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2549
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2546 - 2549
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์
2544 - 2546
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์
2544 - 2546
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการผลิตอัตโนมัติ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์
2544 - 2546
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์
2543 - 2544
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนงานและประเมินผล
2536 - 2543
หัวหน้าโครงการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์