หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหาร
02 564 7000 ต่อ 71584
uracha@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Pharmacy) University of Nottingham สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี
เภสัชศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหาร
ปี 2556 - ปัจจุบัน
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2565 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มโปรแกรมอาหารและส่วนผสมฟังก์ชั่นบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2562 - 2564
Super manager กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2559 – 2563
รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี 2558 - 2559
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2555 - 2558
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2550 - 2556
หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2547 - 2549
นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2541 - 2547
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2546
นักวิจัยหลังปริญญาเอก School of Pharmacy, University of Nottingham สหราชอาณาจักร
ปี 2545-2546
นักวิจัยหลังปริญญาเอก School of Biomedical Sciences, University of Nottingham สหราชอาณาจักร

รางวัลและการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

  • ปี 2565  –  top 2% of the most-cited scientist สาขา Pharmacy & Pharmacology (Scopus database)
  • ปี 2561 – รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเทศอังกฤษ (UK alumni Award) ด้าน Professional Achievement จากสถานทูตอังกฤษและบริติชเคาซิล
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน –  Fellow of The Royal Society of Chemistry, UK (FRSC) สหราชอาณาจักร
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน –  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Honorary Professor) จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
  • ปี 2558-ปัจจุบัน –  ศาสตราจารย์ร่วม (Adjunct Professor) จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย
  • ปี 2554 – Fellow of For Women in Science จาก L’Oreal-UNESCO foundation และบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย
  • ปี 2554 – รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี 2553 – รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์