หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
02 564 7000 ต่อ 1723
viraporn@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ปี 2559-2565
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ปี 2559
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง สวทช.
ปี 2554-2559
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง สวทช.
ปี 2550-2554
ผู้จัดการ งานบริหารโปรแกรมวิจัย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง สวทช.
ปี 2540-2550
นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ