หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
02 564 7100 ต่อ 76868
wannee@nanotec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (เน้นโพลิเมอร์) มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2561- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2549-2559
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2540-2549
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2531-2540
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ