หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 5624
weerachai.arj@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. in Agriculture (Agricultural and Forestry Engineering), University of Tsukuba, Japan
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2565 - 2566
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์
ปี 2565 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปี 2561- 2564
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2563 - 2564
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2561 - 2562
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2557 - 2560
ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2548 - 2554
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2548 - 2550
รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี