หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.วรรณพ วิเศษสงวน 
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน 
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
02 564 6700 ต่อ 3506
wonnop@biotec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2542
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการไบโอเทค