หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
02 564 7000 ต่อ 85002
wut.dan@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
D. Eng. (Civil & Environmental Engineering), Muroran Institute of Technology, JAPAN
ปริญญาโท
M. Eng. (Civil Engineering & Architecture), Muroran Institute of Technology, JAPAN
ปริญญาตรี
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี 2566-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ปี 2562-2564
หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2560-2562
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2552-2560
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2550-2552
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (รักษาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2548-2552
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2542-2546
หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รักษาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2542-2544
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกียรติบัตร/หนังสือรับรองที่ได้รับ

 • ปี 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธส.3)
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปี 2557 International Sustainable Campus Network – ISCN
  The Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University.
 • ปี 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่ดี
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ปี 2556 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.24)
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2531-2537 นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Scholarship Programme, The Ministry of Education, Science and Culture (Monbusho), JAPAN