หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
NSTDA Governing Board
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
NSTDA Governing Board
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
เอกสารการประชุมของ กวทช.
รายนามคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
เอกสารการประชุม กวทช. รอบปีเก่า