หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D./ Mechanical Engineering Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan
ปริญญาโท
วศ.ม./วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การเมืองและ การปกครองสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
วศ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Research StudentMechanica Engineering Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan
Post Doctoral Fellow Chem. Eng. and Material Sci. University of Minnesota Twin Cities (Post Doc. Grant) USA
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)
-
อนุกรรมาธิการการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ปี 2556 - 2559
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ปัจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
-
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวง อว.
-
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน
-
คณะกรรมการตัดสินนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักเทคโนโลยีดีเด่น
-
ผู้จัดการส่วน บริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)