หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D./ Mechanical Engineering Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan
ปริญญาโท
วศ.ม./วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การเมืองและ การปกครองสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
วศ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Research StudentMechanica Engineering Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan
Post Doctoral Fellow Chem. Eng. and Material Sci. University of Minnesota Twin Cities (Post Doc. Grant) USA
ประวัติการทำงาน
-
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
-
อนุกรรมาธิการการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
-
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
-
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวง อว.
-
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน
-
คณะกรรมการตัดสินนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และนักเทคโนโลยีดีเด่น
-
ผู้จัดการส่วน บริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)