หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายวันชัย พนมชัย
นายวันชัย พนมชัย
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 – 2566
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2564 – 2565
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2561 - 2564
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปี 2560 - 2561
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปี 2558 – 2560
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม