หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ประวัติการศึกษา
-
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พ.ศ. 2556
-
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูร วปอ. รุ่น 47 - พ.ศ. 2547
-
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์นิวเคลียร์) Kent State University - พ.ศ. 2529
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) Kent State University - พ.ศ. 2525
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พ.ศ. 2520
ประวัติการทำงาน
ปี 2565-2566
ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปี 2560-2564
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2561-2562
ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปี 2555-2559
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2551-2555
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2551-2552
รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ปี 2544-2551
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
ปี 2540-2544
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
ปี 2536-2544
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2523-2536
ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่