หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี 2566-ปัจจุบัน
ประธานคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปี 2563-2566
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปี 2559-2563
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ