หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) และ แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
การศึกษาหลังปริญญาโดยทุน Humphrey Fellowship ที่มหาวิทยาลัยทูเลน นิวออร์ลีน สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program Foundation – IHPF)
ปัจจุบัน
รองประธานมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Foundation – HITAF)
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)
ปัจจุบัน
ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)
ปัจจุบัน
ประธานมูลนิธินโยบายท้องถนนปลอดภัย (มนป.)
ปัจจุบัน
รองประธานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจุบัน
ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร (อปสข.)
ปี 2543-2545
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข