หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) และ แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
การศึกษาหลังปริญญาโดยทุน Humphrey Fellowship ที่มหาวิทยาลัยทูเลน นิวออร์ลีน สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
-
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข