หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กรรมการและเลขานุการ)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. 1999 (Physics), Case Western Reserve University, USA
ปริญญาโท
M.S. 1996 (Physics), Case Western Reserve University, USA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2536 (เกียรตินิยมอันดับ 1 ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
ปี 2565 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปี 2561 - 2565
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี 2556 - 2561
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2552 - 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2552 - 2556
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ปี 2549 - 2561
ศาสตราจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี 2563 - 2565
กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ปี 2563 - 2565
Vice Chair of PISA Governing Board, OECD
ปี 2556 - 2560
นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
ปี 2555 - 2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี 2555 - 2559
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ปี 2554
Research Associate ณ Oak Ridge National Laboratory สหรัฐอเมริกา
ปี 2549
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ณ University of California, Santa Barbara สหรัฐอเมริกา
ปี 2546 - 2550
Research Associate ณ National Renewable Energy Laboratory สหรัฐอเมริกา
ปี 2543 - 2545
Postdoctoral Fellow ณ Xerox Palo Alto Research Center สหรัฐอเมริกา