เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สวทช.
ความเป็นมา

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services – STKS) ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (Technical Information Access Center – TIAC)

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ดังนี้

รางวัลหน่วยงานต้นแบบ

สวทช. ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ คลิกเพื่อดูรายละเอียด