บทความ กรณีศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ


บทความ กรณีศึกษา สาระน่ารู้
ปี 2567

1. ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
2. ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ
4. ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม
5. คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ
6. ประกาศงบคลัง งบบัญชีพร้อมเอกสารแนบ เปิดเผยได้หรือไม่
7. หนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดเผยได้หรือไม่
8. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ
9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
10. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารได้ไหมนะ
11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
12. การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
13. องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่
14. ขอดูคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม
15. ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง
16. ข้อมูลขององค์กรที่ดูแลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
17. การขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก หรือขอบ่อย
18. ข้อมูลของลูกหนี้สถาบันการเงิน
19. ขอข้อมูลการส่งเงินสมทบของคนอื่นได้ไหม
20. เปิดเผยผลการประเมินของผู้อื่นได้ไหม
21. สำเนาใบเสร็จค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
22. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อปฏิบัติราชการ
23. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง
24. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
25. ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม

ปี 2566

1. ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
2. ประเมินผลงานทางวิชาการ
3. ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
4. ลูกหนี้อยู่ที่ไหน
5. โควิด19 เป็นเหตุ
6. ขอข้อมูลการเลือกตั้ง
7. ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง
8. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
9. ขอชื่อแพทย์เวร
10. แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ
11. ผลการสอบข้อเท็จจริง
12. ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา
13. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
14. ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า
15. เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ
16. ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
17. ขอให้ออกหนังสือรับรอง
18. ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
19. ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
20. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน
21. ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
22. ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น
23. บันทึกภายในของส่วนราชการ
24. ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่
25. ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
26. ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
27. ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา
28. ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน
29. ขอรายการเสียภาษี
30. ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก
31. ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
32. ขอรายงานการประชุม
33. ขอสำนวนคดี
34. ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล
35. ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
36. ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ
37. ขอถามได้ไหม
38. ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
39. มีเหตุผลไหม
40. ก็ไม่ได้ครอบครอง
41. ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ
42. อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน
43. ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม
44. อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
45. เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม?
46. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
47. ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
48. แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
49. มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
50. ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
51. ต้องเก็บนานแค่ไหน
52. หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย
53. หน่วยงานของรัฐ…กับข้อมูลส่วนบุคคล
54. เปิดเผยได้แค่ไหน
55. หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม
56. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
57. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่
58. ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?
59. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม
60. รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ

ปี 2565

1. สรุปผลจิตเวชของผม
2. ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3. ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
4. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
5. ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ
6. หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี
7. ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
8. ทำไมถึงชนะการเสนอราคา
9. เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี
10. สำนวนการสอบสวน
11. เอกสารการประชุม
12. ข้อมูลประกันสังคม
13. เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน
14. หนังสือมอบอำนาจ
15. สำเนาคำให้การ
16. ทำไมสรรหาล่าช้า
17. ขอประวัติการใช้โทรศัพท์
18. สัญญาจำนองที่ดิน
19. แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
20. สวัสดิการการรักษาพยาบาล
21. ใบอนุญาตเปิดคลินิก
22. ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
23. โครงการอาหารกลางวัน
24. เงินค่าตอบแทน
25. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์
26. หมอขอเวชระเบียน
27. แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่
28. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
29. ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย
30. บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
31. สัญญาซื้อขายที่ดิน
32. แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต
33. ข้อมูลการรับบำนาญ
34. ขอข้อมูลการปราบม็อบ
35. ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ
36. เอกสารการทำประชาคม
37. ความเห็นของพนักงานอัยการ
38. ขอรายชื่อชาติพันธุ์
39. ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร
40. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41. เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร
42. ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา
43. ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
44. ขอข้อมูลแปลนบ้าน
45. หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย
46. บัญชีเงินฝากของลูกหนี้
47. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
48. คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร
49. ร้องเรียนหมอ
50. ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย
51. ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ
52. ถนนพังอีกแล้ว
53. สำนวนคดีอาญา
54. ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ
55. บันทึกคำให้การพยาน
56. ข้อมูลการรังวัดที่ดิน
57. อุทธรณ์ซ้ำ
58. ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน
59. ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ
60. ข้อมูลของสมาคม

ปี 2564

1. นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
2. ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
3. ปลดผมออกจากตำแหน่งทำไม
4. ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
5. ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้
6. เกษียณแล้วอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ
7. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น
8. ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า
9. ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร
10. แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
11. เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ
12. ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
13. ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
14. ความเห็นพนักงานสอบสวน
15. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
16. ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
17. ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้
18. มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้
19. เงินบริจาคอยู่ไหน
20. มีจรรยาบรรณหรือเปล่า
21. ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
22. เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
23. ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน
24. ขอลบประวัติอาชญากร
25. เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน
26.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
27.ใครพิจารณาเรื่องของผม
28.อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
29.รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
30.ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
31.เสียภาษีเท่าไหร่
32.ค่าปรับไปไหน
33.ทำไมสั่งไม่ฟ้อง
34.บัตรผีหรือเปล่า
35.เอกสารลับเปิดได้มั้ย
36.ขอประเมินใหม่นะ
37.ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
38.ข้อมูลประกันสังคม
39.กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
40.ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง
41.ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
42.ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?
43.ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
44.ผมคับข้องใจครับ
45.ขอวิดีโอการจัดงาน
46.สงสัยคะแนนลูก
47.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
48.สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
49.ที่ราชพัสดุ
50.พักการศึกษาผมทำไม
51.อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตัวเอง
52.ข้อมูลประวัติการเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักร
53.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้
54.ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
55.คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
56.ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
57.ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
58.ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด
59.อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่
60.ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์

ปี 2563

1. ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก
2. ขออนุญาตหรือไม่
3. น้องขอดูแลพี่
4. ใครเป็นคนสั่ง
5. ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
6. บ้านจะพังไหมหนอ
7. เป็นคดีกันอยู่
8. ผมป่วยเพราะทำงานหนัก
9. ตาวิเศษ
10. แบนทำไม
11. ใครบ้างต้องชดใช้
12. เคยได้ แล้วไม่ได้
13. กลัวเกิดม็อบ
14. เสียงดังจังเลย
15. แจ้งจริงไหม
16. แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
17. ทำไมสองมาตรฐาน
18. คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
19. ข้อมูลคนต่างด้าว
20. 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
21. “ท่าน” ก็โดนเหมือนกัน
22. แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
23. บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
24. คนเดียวกันหรือเปล่า
25. ขอไปสู้คดีต่อ
26. ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
27. งดเบี้ยปรับได้ไหม
28. แพ้คะแนน
29. ลูกหนี้ที่รัก
30. หาว่าหนูตี แล้วหนีไป
31. มีอะไร ผมขอหมด
32. เปลี่ยนตัวผู้เล่น
33. จบได้สวย
34. ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
35. ไม่ยอมตามใจ
36. ชาวบ้านได้อะไร
37. ก็ผมมีสิทธิ์
38. โครงการดี ต้องดูได้
39. ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
40. เอายังไงดี
41. ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ
42. มีเจ้าของหรือเปล่า
43. ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม
44. อย่างเพิ่งขุด ขอดูก่อน
45. วิธีจัดการกับหมู
46. สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้
47. ถึงทางตัน
48. ไม่จ่าย แต่อยากรู้
49. ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่
50. ต้องปิดตลอดไปหรือไม่
51. แอบดูครูกับลูก
52. อยากรู้ว่าใครไล่
53. เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
54. คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
55. กลัวบ้านพัง
56. ทำไมต้องประชุมลับ
57. สัญญาต้องเป็นสัญญา
58. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
59. อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
60. วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

ปี 2562

1. อยากรู้เรื่องเงินโรงเรียน
2. ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ?
3. เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ
4. อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา
5. ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น
6. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
7. สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
8. ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
9. ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
10. สร้างรั้วทับคลอง
11. ตึกสูงนี้หลังนี้ ปลอดภัยครับ
12. คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง
13. ไปไหนมาไหน ไม่ไช่ความลับ
14. อยากศึกษาเรื่องขยะ
15. สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้
16. ไม่ให้หรือไม่มี
17. รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร
18. แอบดักฟัง
19. เวชระเบียน=ค่าทดแทน
20. จะเอาห้างหรือนาข้าว
21. สขร. ช่วยทีครับ
22. เงินร้อยล้านขอตรวจสอบหน่อย
23. เผามาก ก็เดือดร้อนมาก
24. เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !
25. ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม
26. รู้หน้า ไม่รู้ใจ
27. ท่านไปไหนครับ
28. ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน
29. จากดีเด่น ทำไม่ได้แค่ 0.5 ขั้น
30. พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว
31. ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือนร้อนยังไง
32. อยากรู้ผลงบการเงิน
33. เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ
34. เขาพูดว่าอย่างไร
35. ขอหลักฐานการกาบัตร
36. ขอดูคะแนนโหวตให้ออก
37. อาหารกลางวันของหนู
38. งานใหญ่ คุมให้ดีนะ
39. อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ
40. ลูกผมเรียนเก่ง
41. ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย
42. เรื่องหมูๆ
43. น้ำตาล เดอะซีรี่ส์
44. เข้าใจผิด
45. ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้
46. รองเท้าเป็นเหตุ
47. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ
48. ใครแรงกว่ากัน
49. ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย
50. แค่อยากรู้
51. ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก
52. ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม
53. คนงานไปไหน
54. เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
55. ขอเพื่อสู้ต่อไป
56. เอาไหม โครงการนี้ ?
57. ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย
58. ขอข้อมูลเพราะตกใจ
59. สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
60. ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด

ปี 2561

1. ต้องมาแบบโปร่งใส
2. ไปพิสูจน์กันเอง
3. ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
4. ขออนุญาตจริงหรือเปล่า
5. จัดใหม่แต่แพงกว่า
6. ฉันยังไม่อนุญาต
7. ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
8. อยากรู้ว่ามีกี่คน
9. ดูอย่างเดียวนะ
10. ขอมากเกินไปหรือเปล่า
11. ช่วยเหลือกันนี่นา
12. แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน
13. ถูกพระร้องเรียนค่ะ
14. ขอตรวจสอบหน่อยครับ
15. อย่างนี้ก็มีด้วย
16. จัดแล้วได้อะไร?
17. หนูกินไม่อิ่ม
18. หาคนรับผิดชอบ
19. เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด
20. ขอผมพูดบ้าง
21. อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่
22. ให้ผมไปขายที่ไหน
23. ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง
24. เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด
25. บ้านผมเดือดร้อน
26. กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ
27. รอไปก่อนนะ
28. ผมอยากได้ทั้งหมด
29. กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว
30. ขอไปทำอะไร
31. ให้เท่านี้พอนะ
32. ไม่ต้องปิดหรอกครับ
33. ไม่น่าทำเลย
34. ผมมีสิทธิ์ไหมครับ
35. บ้านผมจะพังไหม
36. ไปสร้างที่อื่นเถอะ
37. ไม่ต้องปิดหรอกครับ
38. เรื่องเกิดจากขยะ
39. ผมเข้าบ้านไม่ได้
40. อย่าเก็บเรื่องของตัวเอง
41. ใครมีสิทธิ
42. ปีหน้าผมจะไปติว
43. โดนร้อง เพราะไปเผาศพ
44. ทำบุญค่าไฟฟ้า
45. นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ
46. ขอเงินคืน
47. ขอติดค้างไว้ก่อน
48. น้ำตาลไม่หวาน
49. ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้
50. ขอไปใช้ในศาล

ปี 2559

1. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
2 .หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
3. ของผมมี อย.ครับ
4. ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
5. ข้อมูลการประกวดราคา
6. อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
7. สังสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด
8. เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
9. อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
10. หนีไม่พ้น
11. ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
12. เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
13. ใครกล่าวหาฉัน
14. ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ
15. ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
16. เงินรางวัลประจำปี … เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ?
17. ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท.ว่าอย่างหนึ่ง
18. จะเปิดโรงงาน ชาวบ้านต้องรู้ด้วย
19. สุขภาพคนในชุมชน…ผมจะดูแล
20. กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่
21. “ขอเสียงหน่อย”
22. ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง
23. ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด
24. ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
25. อยากรู้ นายกฯ ไปไหน
26. ขอตรวจสอบความโปร่งใส
27. เขตทหาร…เข้าได้
28. ทำไมฉันเสียแพง
29. แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือดร้อน
30. ประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ Link1 หรือ Link2