ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจำนวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม 8,286 ฉบับ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 691 ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จำนวน 681 บทความ และ Non SCIE Quartile 1 จำนวน 10 บทความ) โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) ทั้งหมด 538 บทความ (หรือคิดเป็น 40 ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)

รายชื่อบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน 691 ฉบับ
ลำดับชื่อวารสารชื่อเรื่องImpact Factor
13 BiotechIn vitro analysis of the anticancer activity of Lysinibacillus sphaericus binary toxin in human cancer cell lines1.79
2Accountability in Research-Policies and Quality AssuranceFirst meeting in Asia of the Asia Pacific Research Integrity network1.46
3ACM Transactions on Knowledge Discovery from DataFramework for Inferring Following Strategies from Time Series of Movement Data2.54
4ACM Transactions on Parallel ComputingPagoda: A GPU runtime system for narrow tasks1.72
5ACS Applied Materials & InterfacesFlexible and Hydrophilic Copolyamide Thin-Film Composites on Hollow Fiber Membranes for Enhanced Nanofiltration Performance8.46
6ACS OmegaSolvent-Free Hydrodeoxygenation of Triglycerides to Diesel-like Hydrocarbons over Pt-Decorated MoO2 Catalysts2.58
7ACS OmegaSynergistic Effects of Co-Doping on Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide on Glucose Conversion to Value-Added Chemicals2.87
8Acta Oceanologica SinicaEffects of tropical cyclone paths and shelf bathymetry on inducement of severe storm surges in the Gulf of Thailand0.70
9Acta PhysiolTestosterone deprivation intensifies cognitive decline in obese male rats via glial hyperactivity, increased oxidative stress, and apoptosis in both hippocampus and cortex5.93
10Acta PhysiologicaThe effects of acetylcholinesterase inhibitors on the heart in acute myocardial infarction and heart failure: From cells to patient reports5.21
11Acta TropicaSerratia marcescens secretes proteases and chitinases with larvicidal activity against Anopheles dirus2.56
12Advanced Materials InterfacesNanonetwork Composite Coating for Sensing and Corrosion Inhibition4.95
13AIP AdvanceSurface evolution of native silicon oxide layer and its effects on the growth of self-assisted VLS GaAs nanowires1.58
14ALTEX-Alternatives to Animal ExperimentationMultilayered fibroblasts constructed by accelerated cellular self-assembly and applications for regenerative medicine6.18
15AlytesHabitat, distribution and life history of the polytypic Panha’s Crocodile Newt, Tylototriton panhai in northeastern Thailand0.57 *
16Am J Physiology Gastrointestinal Liver PhysiologyGut leakage enhances sepsis susceptibility in iron-overloaded -thalassemia mice through macrophage hyperinflammatory responses3.76
17Analytical and Bioanalytical ChemistryDengue NS1 detection in pediatric serum using microfluidic paper-based analytical devices3.64
18Analytical SciencesProteomics for Toxicological Pathways Screening: A Case Comparison of Low Concentration Ionic and Nanoparticulate Silver1.62
19Annals of MicrobiologyEvaluation of in vitro alpha-glucosidase inhibitory, antimicrobial, and cytotoxic activities of secondary metabolites from the endophytic fungus, Nigrospora sphaerica, isolated from Helianthus annuus1.53
20Annals of Operations ResearchState-of-charge estimation based on theory of evidence and interval analysis with differential evolution optimization2.28
21Antioxidants (Basel)N-acetylcysteine attenuates the increasing severity of distant organ liver dysfunction after acute kidney injury in rats exposed to bisphenol A4.52
22Appl. Mater. InterfacesVirtual Loudspeaker Effect of Graphene-Based Hybrid Material To Improve Low-Frequency Acoustic Performance8.76
23Applied Catalysis A: GeneralPreparation of MCM-41-supported Pd–Pt catalysts with enhanced activity and sulfur resistance for partial hydrogenation of soybean oil-derived biodiesel fuel5.01
24Applied Catalysis A: GeneralTheoretical mechanistic study of CO catalytic oxidation by O2 on an ultrasmall 13-atom bimetallic Ag7Au6 cluster4.63
25Applied Catalysis B: EnvironmentalPromotional effects of B-terminated defective edges of Ni/boron nitride catalysts for coking- and sintering-resistant dry reforming of methane14.23
26Applied Clay ScienceClay/au nanoparticle composites as acetylcholinesterase carriers and modified-electrode materials: A comparative study4.61
27Applied OpticsTemperature-compensated infrared-based low-cost mobile platform module for mass human temperature screening1.97
28Applied SciencesBonding Strength Characteristics of FA-Based Geopolymer Paste as a Repair Material When Applied on OPC Substrate2.22
29Applied SciencesFinite Element Analysis of Grain Size Effects on Curvature in Micro-Extrusion2.47
30Applied SciencesSeparation Process and Microstructure-Chemical Composition Relationship of Cenospheres from Lignite Fly Ash Produced from Coal-Fired Power Plant in Thailand2.47
31Applied Sciences-BaselEffect of Calcination Temperature on Photocatalytic Activity of Synthesized TiO2 Nanoparticles via Wet Ball Milling Sol-Gel Method2.22
32Applied Surface ScienceComplete catalytic cycle of NO decomposition on a silicon-doped nitrogen-coordinated graphene: Mechanistic insight from a DFT study5.16
33Applied Surface ScienceDifferent sources of silicon precursors influencing on surface characteristics and pore morphologies of mesoporous silica nanoparticles6.18
34Applied Surface ScienceEffects of functional group concentration, type, and configuration on their saturation of methanol adsorption on functionalized graphite6.18
35Applied Surface ScienceEffects of reduced graphene oxide loading on gas-sensing characteristics of flame-made Bi2WO6 nanoparticles5.16
36Applied Surface ScienceHigh coverage H2O adsorption on CuAl2O4 surface: A DFT study5.16
37Applied Surface ScienceHigh selective catalyst for ethylene epoxidation to ethylene oxide: A DFT investigation5.16
38Applied Surface ScienceInorganic nanoparticle-blended polymer nanofilm and its wettability improvement: Film grading and dewetting cause analysis5.16
39Applied Surface ScienceInternal magnetic driven self-assembly of gold-nickel nanowires as SERS substrate for thiram fungicide detection using handheld Raman spectrometer6.18
40Applied Surface ScienceModification of polyvinyl chloride ion-selective membrane for nitrate ISFET sensors5.16
41Applied Surface ScienceRevealing the effect of N-content in Fe doped graphene on its catalytic performance for direct oxidation of methane to methanol5.16
42Applied Surface ScienceSpatial elemental investigations in nanostructured alloyed Ag/Au SERS substrates by magnetron sputtering oblique-angle co-deposition towards increased performance and shelf life5.16
43Applied Surface ScienceTailor-made porous striped gold-silver nanowires for surface enhanced Raman scattering based trace detection of β-hydroxybutyric acid5.16
44Aquacultural EngineeringUse of an internal fibrous biofilter for intermittent nitrification and denitrification treatments in a zero-discharge shrimp culture tank2.64
45AquacultureDetection of Vibrio campbellii and V. parahaemolyticus carrying full-length pirABVp but only V. campbellii produces PirVp toxins3.022 *
46AquacultureExperimental infection reveals transmission of tilapia lake virus (TiLV) from tilapia broodstock to their reproductive organs and fertilized eggs3.022 *
47AquacultureGenetic diversity of tilapia lake virus genome segment 1 from 2011 to 2019 and a newly validated semi-nested RT-PCR method3.022 *
48AquacultureInfectious cell culture system for concurrent propagation and purification of Megalocytivirus ISKNV and nervous necrosis virus from Asian Sea bass (Lates calcarifer)3.022 *
49AquacultureRapid visualization in the specific detection of Flavobacterium columnare, a causative agent of freshwater columnaris using a novel recombinase polymerase amplification (RPA) combined with lateral flow dipstick (LFD) assay3.22
50AquacultureSuppression of white feces syndrome in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, using hen egg white lysozyme3.022 *
51Archives of Biochemistry and BiophysicsNecroptosis in renal ischemia/reperfusion injury: A major mode of cell death?3.59
52Archives of Biochemistry and BiophysicsProprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor exerts greater efficacy than atorvastatin on improvement of brain function and cognition in obese rats3.59
53Archives of Biochemistry and BiophysicsThe effects of iron overload on mitochondrial function, mitochondrial dynamics, and ferroptosis in cardiomyocytes3.59
54Archives of MicrobiologyNonomuraea phyllanthi sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the leaf of Phyllanthus amarus1.88
55Archives of Oral BiologyJuberg-Hayward syndrome and Roberts syndrome are allelic, caused by mutations in ESCO21.93
56Archives of VirologyComparative analysis of a Thai congenital Zika syndrome associated virus with a Thai Zika fever associated virus2.23
57Archives of VirologyGenome sequences of chikungunya virus isolates from an outbreak in southwest Bangkok in 20182.23
58ArkivocTheoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivatives1.25
59Asian BiomedicineChanges in protein patterns of Staphylococcus aureus and Escherichia coli by silver nanoparticles capped with poly (4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) polymer0.32
60Avian ResearchRoost selection of the endangered Spotted Greenshank (Tringa guttifer) in critical habitat in the Inner Gulf of Thailand1.06
61Beilstein Journal of Organic ChemistryPigmentosins from Gibellula sp. as antibiofilm agents and a new glycosylated asperfuran from Cordyceps javanica2.595 *
62Biochemical GeneticsIdentification of a Growth-Associated Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Cyclin C of the Giant Tiger Shrimp Penaeus monodon2.03
63Biochimica et Biophysica Acta - BiomembranesFormation of aggregates, icosahedral structures and percolation clusters of fullerenes in lipids bilayers: The key role of lipid saturation3.41
64BioelectrochemistryAn ultrasensitive immunosensor based on manganese dioxide-graphene nanoplatelets and core shell Fe3O4@Au nanoparticles for label-free detection of carcinoembryonic antigen4.47
65BioEnergy ResearchInvestigation of Alkaline Hydrogen Peroxide in Aqueous Organic Solvent to Enhance Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw2.20
66BioEnergy ResearchSequential fractionation of sugarcane bagasse using liquid hot water and formic acid-catalyzed glycerol-based organosolv with solvent recycling2.20
67BiogeosciencesForest aboveground biomass stock and resilience in a tropical landscape of Thailand3.48
68BiologyMetabolic Responses of Carotenoid and Cordycepin Biosynthetic Pathways in Cordyceps militaris under Light-Programming Exposure through Genome-Wide Transcriptional Analysis3.80
69Biomass Conversion and BiorefineryFe2O3/CaO-Al2O3 multifunctional catalyst for hydrogen production by sorption-enhanced chemical looping reforming of ethanol2.150
70Biomass Conversion and BiorefineryFuel properties of biochar from torrefaction of ground coffee residue: effect of process temperature, time, and sweeping gas2.150
71Biomass Conversion and BiorefineryMicrowave-assisted acid pretreatment for enhancing enzymatic saccharification of sugarcane trash2.150
72Biomass Conversion and BiorefineryOptimization of pretreatment process of cassava rhizome for bio-succinic fermentation by Actinobacillus succinogenes2.150
73Biomed Research InternationalAssociation between Vitamin D Receptor Single-Nucleotide Polymorphisms and Colorectal Cancer in the Thai Population: A Case-Control Study2.140
74BioMed Research InternationalPSO-LocBact: A Consensus Method for Optimizing Multiple Classifier Results for Predicting the Subcellular Localization of Bacterial Proteins2.140
75Biomedicine & PharmacotherapyAcute metformin treatment provides cardioprotection via improved mitochondrial function in cardiac ischemia / reperfusion injur3.83
76BiomoleculesApoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 3 (AIFM3) protein level in the sera as a prognostic marker of cholangiocarcinoma patients4.08
77BiomoleculesImmune Regulation, but Not Antibacterial Activity, is a Crucial Function of Hepcidins in Resistance Against Pathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus Linn.)4.08
78BiomoleculesLevansucrase from Bacillus amyloliquefaciens KK9 and its Y237S variant producing the high bioactive levan-type fructooligosaccharides4.08
79BiomoleculesViridistratins A−C, Antimicrobial and Cytotoxic Benzo[j]fluoranthenes from Stromata of Annulohypoxylon viridistratum (Hypoxylaceae, Ascomycota)4.08
80Bioorganic and Medicinal Chemistry6-Hydrophobic aromatic substituent pyrimethamine analogues as potential antimalarials for pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum2.802 *
81Bioscience ReportsExtracts of Thai Perilla frutescens nutlets attenuate tumour necrosis factor-α-activated generation of microparticles, ICAM-1 and IL-6 in human endothelial cells2.94
82Biotechnology LettersModulation of Cas9 level for efficient CRISPR-Cas9 mediated chromosomal and plasmid gene deletion in Bacillus thuringiensis2.154 *
83Biotechnology reportsCRISPR-Cas fluorescent cleavage assay coupled with recombinase polymerase amplification for sensitive and specific detection of Enterocytozoon hepatopenaei4.47 *
84BMC BioinformaticsDiscovery of Significant Porcine SNPs for Swine Breed Identification by a Hybrid of Information Gain, Genetic Algorithm, and Frequency Feature Selection Technique3.24
85BMC CancerClinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and cyclophosphamide containing induction regimen: a prospective multicenter study3.03
86BMC CancerClonal relationship of synchronous head and neck cancer and esophageal cancer assessed by single nucleotide polymorphism-based loss of heterozygosity analysis3.03
87BMC CancerEvaluation of NID2 promoter methylation for screening of Oral squamous cell carcinoma3.03
88BMC Infectious DiseasesThe geno-spatio analysis of Mycobacterium tuberculosis complex in hot and cold spots of Guangxi, China.2.69
89BMC Molecular and Cell BiologyRevealing the key point of the temperature stress response of Arthrospira platensis C1 at the interconnection of C- and N- metabolism by proteome analyses and PPI networking3.485 *
90BMC Veterinary ResearchIdentification of bacterial pathogens in cultured fish with a custom peptide database constructed by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS)1.86
91BMC Veterinary ResearchIn-gel digestion coupled with mass spectrometry (GeLC-MS/MS)-based salivary proteomic profiling of canine oral tumors1.86
92Brazilian Journal of MicrobiologyGenetic variation in the cag pathogenicity island of Helicobacter pylori strains detected from gastroduodenal patients in Thailand2.43
93Brazilian Journal of Poultry ScienceCharacterization of Breast Meat Collected from Spent Lohmann Brown Layers in Comparison to Commercial Ross Broilers0.607 *
94Cancer Chemotherapy and PharmacologyIn vitro drug sensitivity (IDS) of patient?derived primary osteosarcoma cells as an early predictor of the clinical outcomes of osteosarcoma patients2.97
95CancersGigantol targets cancer stem cells and destabilizes tumors via the suppression of the PI3K/AKT and JAK/STAT pathways in ectopic lung cancer xenografts6.162 *
96Carbohydrate PolymersFabrication and physical properties of a novel macroporous poly(vinyl alcohol)/cellulose fibre product6.23
97Carbohydrate PolymersQuaternized chitosan-coated nanoemulsions: A novel platform for improving the stability, anti-inflammatory, anti-cancer and transdermal properties of Plai extract6.23
98Carbohydrate PolymersSilver nanoparticle/bacterial nanocellulose paper composites for paste-and-read SERS detection of pesticides on fruit surfaces6.23
99Cardiovasc DiabetolAcute dapagliflozin administration exerts cardioprotective effects in rats with cardiac ischemia/reperfusion injury5.91
100Catalysis Science & TechnologyCoking-resistant dry reforming of methane over BN-nanoceria interface-confined Ni catalysts5.73
101Catalysis TodayPerformances of mesoporous silica-supported nickel phosphide nanocatalysts in the one-pot transformation of cellobiose to sorbitol4.95
102Catalysis TodayThermally double coupled reactor coupling aqueous phase glycerol reforming and methanol synthesis4.95
103CatalystsEffect of water molecule on photo-assisted nitrous oxide decomposition over oxotitanium porphyrin: A theoretical study3.52
104CatalystsHydrocarbon production from catalytic pyrolysis-GC/MS of sacha inchi residues using SBA-15 derived from coal fly ash3.52
105CatalystsPalm Oil Conversion to Bio-Jet and Green Diesel Fuels over Cobalt Phosphide on Porous Carbons Derived from Palm Male Flowers3.52
106CellsProbing Carbon Utilization of Cordyceps militaris by Sugar Transportome and Protein Structural Analysis38.637
107CellsSpirulina-in Silico-Mutations and Their Comparative Analyses in the Metabolomics Scale by Using Proteome-Based Flux Balance Analysis38.637
108Cellular and Molecular Life SciencesMechanisms and potential interventions associated with the cardiotoxicity of ErbB2?targeted drugs: Insights from in vitro, in vivo, and clinical studies in breast cancer patients6.50
109Cellulose Chemistry and TechnologyAdsorption kinetics and thermodynamic studies of lac dye on polydopamine-coated silk yarn0.86
110Ceramics InternationalGiant dielectric permittivity with low loss tangent and excellent non−Ohmic properties of the (Na+, Sr2+, Y3+)Cu3Ti4O12 ceramic system3.83
111Ceramics InternationalImprovement in dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) by incorporation of Au–BiFeO3 hybrid nanoparticles3.83
112Ceramics-SilikátyEffect of Ni doping and synthesis temperature on the properties of NIR-reflective ZnFe2O4 black pigments0.24
113Ceramics-SilikátyInfluence of the addition of pore foaming agent on mechanical and thermal properties of porcelain tiles0.24
114Chem Asian J.Simultaneous Delamination and Rutile Formation on the Surface of Ti3C2Tx MXene for Copper Adsorption3.70
115ChemCatChemBeyond Artificial Photosynthesis: Prospects on Photobiorefinery4.50
116ChemCatChemEffects of Matching Facet Pairs of TiO2 on Photoelectrochemical Water Splitting Behaviors4.50
117Chemical CommunicationsEngineering zirconium-based UiO-66 for effective chemical conversion of d-xylose to lactic acid in aqueous condition6.16
118Chemical Engineering & TechnologyHydrogen Production by Steam Reforming of Fusel Oil Using a CeCoOx Mixed-Oxide Catalyst2.42
119Chemical Engineering JournalDeactivation of the preferential oxidation of CO in packed bed reactor by 3D modelling and near-infrared tomography10.652
120Chemical Engineering JournalEffects of nitrogen and oxygen functional groups and pore width of activated carbon on carbon dioxide capture: Temperature dependence10.652
121Chemical Engineering JournalElastic rubber-containing multifunctional binder for advanced Li-S batteries10.652
122Chemical Engineering JournalLiquid?Liquid Phase Equilibria of Aqueous Biphasic Systems Based on Glycerol Formal: Application on Tetracycline Recovery from Water10.652
123Chemical Engineering JournalUnraveling the effects of the coordination number of Mn over α-MnO2 catalysts for toluene oxidation10.652
124Chemical Engineering ScienceMetal organic framework-integrated chitosan/poly(vinyl alcohol) (PVA) nanofibrous membrane hybrids from green process for selective CO2 capture and filtration3.37
125ChemistryselectAryl Ethynylpyrene as Fluorescent Sensors for Cyanide Ions in Aqueous Media1.72
126ChemistrySelectEffect of Magnetic Inducement in Preparation of Ni/Ce-doped Al2O3 for Ammonia Decomposition1.72
127ChemistrySelectThe Role of Metal Species on Aldehyde Hydrogenation over Co13 and Ni13 Supported on γ‐Al2O3(110) Surfaces: A Theoretical Study1.72
128ChemMedChemSynthetic Peroxides Promote Apoptosis of Cancer Cells by Inhibiting P‐Glycoprotein ABCB53.12
129ChemphotoChemSyntheses and Characterizations of Aza‐BODIPYs with Push‐Pull Effect Towards Application in NIR‐II Photothermal Therapy2.84
130ChemSusChemA Ladder‐like Dopant‐free Hole‐Transporting Polymer for Hysteresis‐less High‐Efficiency Perovskite Solar Cells with High Ambient Stability7.96
131Chiang Mai Journal of ScienceA Growth Regulating Factor (EgGRF1) Associated with Height in Oil Palm0.148
132Chiang Mai Journal of ScienceBMP-2 Incorporation into 3D Printed Porous Hydroxyapatite by Rapid Biomimetic Co-Precipitation Technique Using Accelerated Calcium Phosphate Solution0.148
133Chiang Mai Journal of ScienceClindamycin Hydrochloride-loaded Composite Hydrogel of Poly((ethylene glycol) dimethacrylate-glycidyl methacrylate) and Mesoporous Silica Nanoparticles for Bacterial Infection Treatment0.148
134Chiang Mai Journal of ScienceDry sliding wear behavior of sintered ss316l-sn containing mos2 solid lubricant0.148
135Chiang Mai Journal of ScienceHumidity Control Ability of Porous Ceramics Prepared by Thermal Decomposition of Limestone and Dolomite0.148
136Chiang Mai Journal of ScienceInfluence of Vacuum Annealing Temperature on Structural, Optical and Electrical of Nanocolumnar AZO Films for TCO Application0.148
137Chiang Mai Journal of ScienceLow Temperature Fabrication of Brushite by Powder- Based Three Dimensional Printing Coupled with Phase Transformation Process0.148
138Chiang Mai Journal of SciencePhase transformation temperature behaviour of NiTi alloys on varied Ni contents prepared by micro metal injection moulding0.148
139Chiang Mai Journal of SciencePitting corrosion of type 304 stainless steel in high chloride-containing water under hydrodynamic condition0.148
140Chiang Mai Journal of ScienceSurface Modification of Nanosilica from Sugarcane Bagasse Waste Ash Using Methyltrichlorosilane (MTCS), Triethoxymethylsilane (TEMS) and Triethoxyvinylsilane (TEVS) to Produce a Hydrophobic Surface on Glass Substrate0.148
141Chiang Mai Journal of ScienceSynthesis and Optical Band Gap Study of MgO&CaO;- and Al2O3-Doped CoFe2O4 NIR-Reflective Black Pigments0.148
142Chiang Mai Journal of ScienceTheoretical study of sulfur-containing compounds adsorption on transition metals (V, Ni, Co, Fe) doped NbS2 surface for hydrodesulfurization reaction0.148
143Clinical Infectious DiseasesQuantity and Quality of Antibodies After Acellular Versus Whole-cell Pertussis Vaccines in Infants Born to Mothers Who Received Tetanus, Diphtheria, and Acellular Pertussis Vaccine During Pregnancy: A Randomized Trial9.12
144Clinical OtolaryngologyTreacher Collins syndrome: a novel TCOF1 mutation, and monopodial stapes2.20
145CoatingsHeat Transfer Enhancement by Shot Peening of Stainless Steel2.44
146CoatingsMechanical Investigations of ASTM A36 Welded Steels with Stainless Steel Cladding2.44
147Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectsCharacteristics of flexible supramolecular assembly of dioleyldimethylammonium ion confined in a two dimensional nanospace studied by the host-guest reactions3.13
148Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectsEffects of colloidal TiO2 and additives on the interfacial polymerization of thin film nanocomposite membranes3.13
149Colloids and Surfaces B: BiointerfacesActive targeting liposome-PLGA composite for cisplatin delivery against cervical cancer4.04
150Colloids and Surfaces B: BiointerfacesFabrication of functional hollow magnetic polymeric nanoparticles with controllable magnetic location4.04
151Colloids and Surfaces B: BiointerfacesImprovement of the Multi-performance Biocharacteristics of Cordycepin using BiloNiosome-core/chitosan-shell Hybrid Nanocarriers4.04
152Colloids and Surfaces B: BiointerfacesPEGylation of shellac-based nanocarriers for enhanced colloidal stability4.04
153Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & PharmacologyEmbryotoxicity evaluation of atractylodin and β-eudesmol using the zebrafish model2.89
154Computer Applications in Engineering EducationAn educational software suite for comprehensive learning of Computer-Aided Engineering1.44
155Construction and Building MaterialsPhysical and mechanical properties of natural rubber modified cement paste4.42
156Construction and Building MaterialsShear strength properties and stress–strain behavior of waste foundry sand4.42
157Current Applied PhysicsUltrasonically sprayed-on perovskite solar cells-effects of organic cation on defect formation of CH3NH3PbI3 films2.01
158Current MicrobiologyFunctional Characterization of Novel U6 RNA Polymerase III Promoters: Their Implication for CRISPR-Cas9-Mediated Gene Editing in Aspergillus oryzae1.595 *
159Data in BriefDataset on plot inventories of species diversity and structural parameters of natural and rehabilitated mangrove forest in the Trat province of Thailand1.50
160Dental Materials JournalThe effect of powder to liquid ratio on physical properties and fluoride release of glass ionomer cements containing pre-reacted spherical glass fillers1.42
161Developmental and Comparative Immunology (DCI)Structure, gene expression, and putative functions of crustacean heat shock proteins in innate immunity3.19
162DiabetesNecrostatin-1 Mitigates Cognitive Dysfunction in Prediabetic Rats With No Alteration in Insulin Sensitivity7.27
163Diamond and Related MaterialsPreparation of activated carbon via acidic dehydration of durian husk for supercapacitor applications2.29
164Diseases of Aquatic OrganismsA sensitive and specific SYBR Green-based qPCR assay for detecting scale drop disease virus (SDDV) in Asian sea bass1.659 *
165DNA ResearchEvolutionary selection against short nucleotide sequences in viruses and their related hosts4.01
166Dyes and PigmentSolvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace water detection in organic solvents4.02
167Dyes and PigmentsA spiropyran-based colorimetric probe for quantitative analysis of cyanide ions in cassava leaves4.02
168Ecological ModellingThe MANgrove–GroundwAter feedback model (MANGA) – Describing belowground competition based on first principles2.75
169EcosphereAn assessment of the niche centroid hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera)2.88
170electroanalysisCholine oxidase based composite ZrO2@AuNPs with Cu2O@MnO2 platform for signal enhancing the choline biosensors2.54
171Electrochimca ActaEffects of Fe doping on enhancing electrochemical properties of NiCo2S4 supercapacitor electrode5.38
172ElectrophoresisStudy on the discrete dielectrophoresis for particle–cell separation3.08
173Emerging Microbes & InfectionsGenetic manipulation of porcine deltacoronavirus reveals insights into NS6 and NS7 functions: a novel strategy for vaccine design6.212 *
174EnergyInvestigation on thermal efficiency of LPG cooking burner using computational fluid dynamics6.08
175Energy reportsPhenol-derived products from fast pyrolysis of organosolv lignin3.60
176Engineering Analysis with Boundary ElementsAnalysis of the equivalent dipole moment of red blood cell by using the boundary element method2.24
177Environmental Engineering ResearchDesign and function of a nitrogen and sediment removal system in a recirculating aquaculture system optimized for aquaponics1.44
178Environmental Engineering ResearchOptimization of bio-succinic fermentation process from crude glycerol by Actinobacillus succinogenes1.44
179Environmental Science & TechnologyBoosting Toluene Combustion by Engineering Co–O Strength in Cobalt Oxide Catalysts7.864
180Environmental Science & TechnologyPoisoning-Resistant NOx Reduction in the Presence of Alkaline and Heavy Metals over H-SAPO-34-Supported Ce-Promoted Cu-Based Catalysts7.864
181Environmental Science & TechnologyUnraveling the Unexpected Offset Effects of Cd and SO2 Deactivation over CeO2-WO3/TiO2 Catalysts for NOx Reduction7.864
182Enzyme and Microbial TechnologyMetabolic engineering of Pichia pastoris for production of isopentanol (3-Methyl-1-butanol)3.553 *
183e-PolymersSynthesis of flexible poly(L-lactide)-b-polyethylene glycol-b-poly(L-lactide)bioplastics by ring-opening polymerization in the presence of chain extender1.68
184Estuarine, Coastal and Shelf ScienceModeling of suitable habitat for small-scale seagrass restoration in tropical ecosystems2.76
185Estuarine, Coastal and Shelf SciencePartial canopy loss of mangrove trees: Mitigating water scarcity by physical adaptation and feedback on porewater salinity2.76
186Estuarine, Coastal and Shelf ScienceSilvicultural options for the transformation of even-aged Rhizophora apiculata stands to irregular and diverse mangroves – A simulation experiment2.76
187European Journal of Medicinal ChemistryFlexible diaminodihydrotriazine inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: Binding strengths, modes of binding and their antimalarial activities5.57
188European Journal of NutritionThe roles of resveratrol on cardiac mitochondrial function in cardiac diseases4.09
189European Journal of OrthodonticsJuberg-Hayward syndrome is a cohesinopathy, caused by mutation in ESCO21.841 *
190European Journal of PharmacologyAcute administration of metformin prior to cardiac ischemia/reperfusion injury protects brain injury3.24
191European Journal of PharmacologyEffects of doxorubicin on the heart: From molecular mechanisms to intervention strategies3.24
192European Journal of PharmacologyInhibition of CFTR-mediated intestinal chloride secretion by a fungus-derived arthropsolide A: Mechanism of action and anti-diarrheal efficacy3.24
193European Journal of PharmacologyPCSK9 inhibitor effectively attenuates cardiometabolic impairment in obese-insulin resistant rats3.24
194European Journal of Plant PathologyIdentification and detection of chili anthracnose using three new species-specific PCR primers1.58
195European Polymer JournalProcessing and antibacterial application of biodegradable sponge nano-composite materials of silver nanoparticles and silk sericin3.62
196European Polymer JournalSilk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis of polylactide via ring-opening polymerization3.62
197EXCLI JournalBioinformatics and experimental studies of anti-leukemic activity from 6-gingerol demonstrate its role in p53 mediated apoptosis pathway2.84
198Experimental GerontologyD-galactose-induced aging does not cause further deterioration in brain pathologies and cognitive decline in the obese condition3.03
199Experimental GerontologyExercise with calorie restriction improves cardiac function via attenuating mitochondrial dysfunction in ovariectomized prediabetic rats3.03
200Experimental MechanicsDetermination of crack-tip opening displacement in stress corrosion cracking specimen2.496
201Experimental NeurologyDoxorubicin and cisplatin induced cognitive impairment: The possible mechanisms and interventions4.56
202FEBS JournalThe Structure of Plasmodium falciparum Hydroxymethyldihydropterin Pyrophosphokinase-Dihydropteroate Synthase Reveals the Basis of Sulfa Resistance4.39
203FEMS Yeast ResearchReal-time detection of changes in yeast plasma membrane potential using genetically encoded voltage indicator proteins3.19
204FerroelectricsSurface modification of superparamagnetic iron oxide nanoparticles and methyl methacrylate molecularly imprinted polymer for gluten detection0.70
205Fibers and PolymersApplication of Natural Dye Extracted from Cassia Fistula Ripe Pods for Dyeing of Silk Fabric1.80
206Fibers and PolymersAzoic Deep Dyeing of Silk and UV Protection Using Plant Polyphenols and Diazonium Coupling1.80
207Fish and Shellfish ImmunologyA SNP of the hemocyanin gene (LvHc) is a marker for high growth and ammonia-tolerance in Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei3.37
208Fish and Shellfish ImmunologyEnhanced efficacy of immersion vaccination in tilapia against columnaris disease by chitosan-coated “pathogen-like” mucoadhesive nanovaccines3.37
209Fish and Shellfish ImmunologyMetagenomics in bioflocs and their effects on gut microbiome and immune responses in Pacific white shrimp3.37
210Fish and Shellfish ImmunologyTranscriptome analysis identifies immune-related genes and antimicrobial peptides in Siamese fighting fish (Betta splendens)3.37
211FitoterapiaChromanones and aryl glucoside analogs from the entomopathogenic fungus Aschersonia confluens BCC531522.53
212Folia MicrobiologicaEvaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases1.73
213Food Additives and Contaminants - Part AAflatoxin B1-degrading activity from Bacillus subtilis BCC 42005 isolated from fermented cereal products2.34
214Food and Bioproducts ProcessingIdentification of carotenoids and chlorophylls from green algae Chlorococcum humicola and extraction by liquefied dimethyl ether3.73
215Food ControlMALDI-TOF mass spectrometry typing for predominant serovars of non-typhoidal Salmonella in a Thai broiler industry4.26
216Food ControlPreservation of chilled Asian sea bass (Lates calcarifer) steak by whey protein isolate coating containing polyphenol extract from ginger, lemongrass, or green tea4.26
217Food Packaging and Shelf LifePoly(lactic acid)/poly(butylene-succinate-co-adipate) (PLA/PBSA) blend films containing thymol as alternative to synthetic preservatives for active packaging of bread4.24
218Food Packaging and Shelf LifeQuality preservation of Fresh-Cut Durian cv. ‘Monthong’ Using Micro-Perforated PET/PE Films4.24
219Food Technology and BiotechnologyLovastatin Production by Aspergillus sclerotiorum Using Agricultural Waste1.55
220Forest Ecology and ManagementA history of the rehabilitation of mangroves and an assessment of their diversity and structure using Landsat annual composites (1987???2019) and transect plot inventories3.13
221Front. PharmacolStimulation of GLP-1 Receptor Inhibits Methylglyoxal-Induced Mitochondrial Dysfunctions in H9c2 Cardiomyoblasts: Potential Role of Epac/PI3K/Akt Pathway3.86
222Frontiers in Bioengineering and BiotechnologyGlobal Reprogramming of Gene Transcription in Trichoderma reesei by Overexpressing an Artificial Transcription Factor for Improved Cellulase Production and Identification of Ypr1 as an Associated Regulator3.64
223Frontiers in Bioengineering and BiotechnologyKITSUNE: A Tool for Identifying Empirically Optimal K-mer Length for Alignment-Free Phylogenomic Analysis3.64
224Frontiers in Marine ScienceA Novel Full-Length Transcriptome Resource for Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Developed Using Isoform Sequencing (Iso-Seq)3.086 *
225Frontiers in Marine ScienceGenome Characterization and Comparison of Early Mortality Syndrome Causing Vibrio parahaemolyticus pirABvp? Mutant From Thailand With V. parahaemolyticus pirABvp+ AHPND Isolates3.086 *
226Frontiers in PharmacologyGenetic Diversity of HLA Class I and Class II Alleles in Thai Populations: Contribution to Genotype-Guided Therapeutics.3.845 *
227Frontiers in PhysiologyKnockdown of Death-Associated Protein Expression Induces Global Transcriptome Changes in Proliferating and Differentiating Muscle Satellite Cells3.367
228Frontiers in PhysiologyTranscriptional Profiles of Skeletal Muscle Associated with Increasing Severity of White Striping in Commercial Broilers3.367
229Frontiers in Plant ScienceAlleviation of Salt Stress in Upland Rice (Oryza sativa L. ssp. indica cv. Leum Pua) Using Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation4.106 *
230Frontiers in Veterinary ScienceEditorial: Emerging Swine Viruses2.029 *
231Fuel Processing TechnologyDefining nickel phosphides supported on sodium mordenite for hydrodeoxygenation of palm oil4.51
232Fungal DiversityCulturable mycobiota from Karst caves in China II, with descriptions of 33 new species15.39
233GastroenterologyArtificial intelligence for characterization of focal liver lesions in ultrasonographic images: A validation study19.23
234GenesInduction of ZCCHC6 expression in peripheral blood mononuclear cells by HNSCC secretions3.331 *
235GenesSystematic genome analysis of a novel arachidonic acid-producing strain uncovered unique metabolic traits in the production of acetyl-CoA-derived products in Mortierellale fungi3.331 *
236GenesGenomic and Transcriptomic Analysis Identified Novel Putative Cassava lncRNAs Involved in Cold and Drought Stress3.331 *
237GenomicsA single segment substitution line population for identifying traits relevant to drought tolerance and avoidance3.16
238GenomicsCharacterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements6.21
239GenomicsEditorial: Special issue on the dissection of quantitative trait loci in a chromosome segment substitution line population of rice6.21
240Geotextiles and GeomembranesInterface shear strength properties of geogrid-reinforced steel slags using a large-scale direct shear testing apparatus3.40
241GeroScienceAging induced by D-galactose aggravates cardiac dysfunction via exacerbating mitochondrial dysfunction in obese insulin-resistant rats4.36
242Global Ecology and ConservationAbundance estimation from multiple data types for groupliving animals: An example using dhole (Cuon alpinus)2.53
243Global Ecology and ConservationComposition of frugivores of Baccaurea ramiflora (Phyllanthaceae) and effects of environmental factors on frugivory in two tropical forests of China and Thailand2.53
244Global Ecology and ConservationDensity and movements of mainland clouded leopards (Neofelis nebulosa) under conditions of high and low poaching pressure2.53
245Global Ecology and ConservationDistribution modelling of the endangered spotted Greenshank (Tringa guttifer) in a key area within its winter range2.53
246Gut MicrobesAdditional Candida albicans administration enhances the severity of dextran sulfate solution induced colitis mouse model through leaky gut-enhanced systemic inflammation and gut-dysbiosis but attenuated by Lactobacillus rhamnosus L347.823 *
247Heat and Mass TransferExperimental investigation of the heat transfer and pressure drop characteristics of SiO2/water nanofluids flowing through a circular tube equipped with free rotating swirl generators4.91
248Heat and Mass TransferHeat transfer and fluid flow characteristics in a plate heat exchanger filled with copper foam4.91
249HeliyonApplication of film-forming solution as a transdermal delivery system of piperine-rich herbal mixture extract for anti-inflammation1.65
250HeliyonCross-sectional investigation and risk factor analysis of community-acquired and hospital-associated canine viral infectious respiratory disease complex1.65
251HeliyonThe potential of industrial waste: using foundry sand with fly ash and electric arc furnace slag for geopolymer brick production1.65
252Horticulture ResearchMining and validation of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and their application for the estimation of the genetic diversity and population structure of coconuts (Cocos nucifera L.) in Thailand5.40
253IEEE AccessA Risk Analysis Based on a Two-Stage Model of Fuzzy AHP-DEA for Multimodal Freight Transportation Systems4.64 *
254IEEE AccessCommunication Pattern Based Data Authentication (CPDA) Designed for Big Data Processing in a Multiple Public Cloud Environment4.64 *
255IEEE AccessCounting and classification of malarial parasite from giemsa-stained thin film images4.64 *
256IEEE AccessImage Denoising With Deep Convolutional Neural and Multi-Directional Long Short-Term Memory Networks Under Poisson Noise Environments4.64 *
257IEEE AccessMapping the Physical and Dielectric Properties of Layered Soil Using Short-Time Matrix Pencil Method-Based Ground Penetrating Radar4.64 *
258IEEE AccessRecognizing Traffic Black Spots from Street View Images Using Environment-aware Image Processing and Neural Network4.64 *
259IEEE journal of photovoltaicInfluence of PbS Quantum Dots-Doped TiO2 Nanotubes in TiO2 Film as an Electron Transport Layer for Enhanced Perovskite Solar Cell Performance3.39
260IEEE Sensors JournalLow-Cost and Disposable Electrowetting-on Dielectric Lab on a Chip With an Integrated Electrochemical Detector Fabricated by Screen-Printing Process3.08
261IEEE Sensors JournalSingle-Nozzle Flame Synthesis of Spinel Zn₂SnO₄ Nanoparticles for Selective Detection of Formic Acid3.08
262IEEJ Transactions on Electrical and Electronic EngineeringSensing Layer Combination of Vertically Aligned ZnO Nanorods and Graphene Oxide for Ultrahigh Sensitivity IDE Capacitive Humidity Sensor0.69
263IEEJ Transactions on Electrical and Electronic EngineeringSwitched Reluctance Motor and Induction Machine for E-Scooter Based on Driving Cycles Design Comparisons0.69
264IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer SciencesHigh Performance Application Specific Stream Architecture for Hardware Acceleration of HOG-SVM on FPGA0.33
265IEICE Transactions on Information and SystemsDevelopment of MOOC Service Framework for Life Long Learning: A Case Study of Thai MOOC0.58
266IEICE Transactions on Information and SystemsSoftware Process Capability Self-Assessment Support System Based on Task and Work Product Characteristics: A Case Study of ISO/IEC 29110 Standard0.58
267IET Intelligent Transport SystemsUnsupervised hybrid anomaly detection model for logistics fleet management systems2.48
268International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyTorulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand2.166 *
269Indian Journal of Fibre & Textile ResearchAdditive effects on cotton dyeing with dye extract from achiote seeds0.51
270Industrial Crops and ProductsElectron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixing4.24
271Infection, Genetics and EvolutionAn optimized genomic VCF workflow for precise identification of Mycobacterium tuberculosis cluster from cross-platform whole genome sequencing data2.77
272Informatics in Medicine UnlockedStretch Profile: A pruning technique to accelerate DNA sequence search2.11
273International Journal of Energy ResearchIdentification and cultivation of hydrogenotrophic methanogens from palm oil mill effluent for high methane production3.74
274Integrated Environmental Assessment and ManagementUpdating and Road-testing Life Cycle Inventory Data Review Criteria: Toward Global Consensus and Guidance On Data Quality Assessment3.44
275International Communications in Heat and Mass TransferEffect of saturation temperature and vapor quality on the boiling heat transfer and critical heat flux in a microchannel3.97
276International Journal of Agriculture and BiologicalPhysiological mechanisms of the seedling stage salt tolerance of near isogenic rice lines with the 'KDML105 ' genetic background0.82
277International Journal of Air-Conditioning and RefrigerationExperimental Investigation on the Performance of the Air-based Standing Wave Thermoacoustic Refrigerator using Heat Pipe as Heat Exchangers2.50
278International Journal of Biological MacromoleculesCationic cassava starch and its composite as flocculants for microalgal biomass separation5.162
279International Journal of Biological MacromoleculesCharacterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films5.162
280International Journal of Biological MacromoleculesMechanical and antibacterial properties of the chitosan coated cellulose paper for packaging applications: Effect of molecular weight types and concentrations of chitosan5.162
281International Journal of Biological MacromoleculesNew organic/inorganic nanohybrids of targeted pullulan derivative/gold nanoparticles for effective drug delivery systems5.162
282International Journal of Biological MacromoleculesOptimal immobilization of trypsin from the spleen of albacore tuna (Thunnus alalunga) and its characterization5.162
283International Journal of Biological MacromoleculesStudies on chemical composition, rheological and antioxidant properties of pectin isolated from Riang (Parkia timoriana (DC.) Merr.) pod5.162
284International Journal of Biological MacromoleculesThermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir fibres5.162
285International Journal of CancerMycophenolic acid is a drug with the potential to be repurposed for suppressing tumor growth and metastasis in osteosarcoma treatment5.15
286International Journal of Electrochemcal ScienceVoltammetric Determination of Gallic Acid with a Glassy Carbon Electrode modified with Reduced Graphene Oxide1.57
287International Journal of FatigueFatigue characteristics of 6061 aluminum alloy subject to 3.5% NaCl environment3.67
288International Journal of Food Science & TechnologyDevelopment of starch-based peelable coating for edible packaging2.77
289International Journal of Heat and Mass TransferExperimental study on evaporative heat transfer and pressure drop of R-134a in a horizontal dimpled tube4.95
290International Journal of Hydrogen EnergyHighly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA-15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactone4.939
291International Journal of Hydrogen EnergyPerformance evaluation of biogas upgrading systems from swine farm to biomethane production for renewable hydrogen source4.939
292International Journal of Laboratory HematologyCharacterization and identification of Hb Bart’s hydrops fetalis caused by a compound heterozygous mutation ‐‐SEA/‐‐CR, a novel α0‐thalassemia deletion2.073 *
293International Journal of Legal MedicineAncestry-informative Marker (AIM) SNP Panel for the Malay Population2.094 *
294International Journal of Molecular SciencesMnO2 Heterostructure on Carbon Nanotubes as Cathode Material for Aqueous Zinc-Ion Batteries4.56
295International Journal of OpticsThe Simulation of a Surface Plasmon Resonance Metallic Grating for Maximizing THz Sensitivity in Refractive Index Sensor Application1.17
296International Journal of Pavement EngineeringApplication of artificial neural network models for predicting the resilient modulus of recycled aggregates2.65
297International Journal of Pavement EngineeringCement stabilisation of recycled concrete aggregate modified with polyvinyl alcohol2.65
298International Journal of Pavement EngineeringCement-treated recycled glass and crushed rock blends: Modulus of rupture and stiffness properties2.65
299International Journal of PharmaceuticsFormulation development and in vitro evaluation of transferrin-conjugated liposomes as a carrier of ganciclovir targeting the retina4.85
300International Journal of Polymer ScienceSilk Sericin Semi-interpenetrating Network Hydrogels Based on PEG-Diacrylate for Wound Healing Treatment1.89
301International Journal of Polymeric Materials and Polymeric BiomaterialsA comparative study of polycaprolactone–hydroxyapatite scaffold and collagen membrane carriers for recombinant human bone morphogenic protein-2 for guided bone regeneration1.98
302International Journal of Surface Science and EngineeringRoot cause analysis of pitting corrosion of AA2024 and AA7075 after exposure in salt fog environment0.61
303International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyCryptosporangium phraense sp. nov., isolated from plant litter2.166 *
304International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyGluconobacter aidae sp. nov., an acetic acid bacteria isolated from tropical fruits in Thailand2.166 *
305International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyKomagataeibacter diospyri sp. nov., a novel species of thermotolerant bacterial nanocellulose-producing bacterium2.166 *
306International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyMicrobispora catharanthi sp. nov., a novel endophytic actinomycete isolated from the root of Catharanthus roseus2.166 *
307International Journal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyMicromonospora radicis sp. nov., isolated from roots of Azadirachta indica var. siamensis Valenton, and reclassification of Jishengella zingiberis as Micromonospora zingiberis comb. nov.2.166 *
308International Journal of Tuberculosis and Lung DiseaseIndo-Oceanic Mycobacterium tuberculosis strains from Thailand Associated with Higher Mortality2.024 *
309IUBMB LifeBisphenol A aggravates renal ischemia–reperfusion injury by disrupting mitochondrial homeostasis and N-acetylcysteine mitigates the injurious outcomes3.09
310Journal of Cellular and Molecular MedicineHigh central venous oxygen saturation is associated with mitochondrial dysfunction in septic shock: A prospective observational study4.59
311Journal of Health, Population and NutritionSeroprevalence of an antibody against diphtheria, tetanus, and pertussis among the elderly in Khon Kaen, Thailand1.80
312Journal of Pediatric Gastroenterology and NutritionSpleen and Liver Stiffness to Detect Esophageal Varices in Children with Biliary Atresia3.00
313Journal of Physical Chemistry BQuantum Mechanics/Molecular Mechanics (QM/MM) Calculations Support a Concerted Reaction Mechanism for the Zika Virus NS2B/NS3 Serine Protease with Its Substrate3.14
314Japanese Journal of Applied PhysicsInfluence of aluminum-doped zinc oxide seeding film on morphological properties of hydrothermally-grown zinc oxide nanorods1.47
315Japanese Journal of Applied PhysicsSuperhydrophobic property enhancement on guard ring micro-patterned PDMS with simple flame treatment1.47
316Journal of Adhesion Science and TechnologyElectrical resistivity and corrosion potential of reinforced concrete: Influencing factors and prediction models1.21
317Journal of Adhesion Science and TechnologyElectrochemical compatibility of patching repaired reinforced concrete: experimental and numerical approach1.21
318Journal of Advanced ProsthodonticsAgeing assessment of zirconia implant prostheses by three different quantitative assessment techniques1.36
319Journal of Agricultural and Food ChemistryCoumarin-Caged Compounds of 1-Naphthaleneacetic Acid as Light-Responsive Controlled-Release Plant Root Stimulators3.61
320Journal of Agricultural and Food ChemistryInvestigation on the Double CutOff Phenomenon Observed in Protocatechuic Acid and Its Alkyl Esters under Various CAT-Based Assays3.61
321Journal of AntibioticsAntimalarial lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the basidiomycete Ganoderma sp.2.668
322Journal of AntibioticsIn Vitro Antibacterial and Anti-Inflammatory Effects of Novel Insect Fungus Polycephalomyces phaothaiensis Extract and Its Constituents against Propionibacterium acnes2.668
323Journal of Applied PhysicsCathodoluminescence study of electric field induced migration of defects in single crystal m-plane ZnO2.33
324Journal of Applied Polymer ScienceMathematical model for thickness of off‐center spin‐coated polymer films2.188
325Journal of Applied Polymer ScienceProperties of tire tread compounds based on functionalized styrene butadiene rubber and functionalized natural rubber2.188
326Journal of Bioactive and Compatible PolymersHeat-curing polylactide for bone implants: Preparation and investigation on properties relevant to degradation1.98
327Journal of Biomedical ScienceRotavirus infection in children in Southeast Asia 2008-2018: Disease burden, genotype distribution, seasonality, and vaccination5.20
328Journal of Biomedical ScienceThe History of Enterovirus A71 Outbreaks and Molecular Epidemiology in the Asia-Pacific Region5.20
329Journal of Bionic EngineeringBio-inspired Surface Structure for Slow-release of Urea Fertilizer2.46
330Journal of Bioscience and BioengineeringEngineering of β-mannanase from Aspergillus niger to increase product selectivity towards medium chain length mannooligosaccharides2.37
331Journal of Bioscience and BioengineeringEnhancement of catalytic performance of a metagenome-derived thermophillic oligosaccharide-specific xylanase by binding module removal and random mutagenesis2.37
332Journal of Cellular and Molecular MedicinePCSK9 inhibitor and atorvastatin reduce cardiac impairment in ovariectomized prediabetic rats via improved mitochondrial function and Ca2+ regulation4.59
333Journal of Cereal ScienceYoung rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein2.94
334Journal of Chemical Information and ModelingDiscovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray Crystallography3.97
335Journal of Chemical Information and ModelingMolecular Docking as a Promising Predictive Model for Silver Nanoparticle-Mediated Inhibition of Cytochrome P450 Enzymes3.97
336Journal of Cleaner ProductionDeep adsorptive desulfurization over ion-exchanged zeolites: Individual and simultaneous effect of aromatic and nitrogen compounds7.246
337Journal of Cleaner ProductionSimple and effective technology for sustainable biodiesel production using high-power household fruit blender7.246
338Journal of Colloid and Interface ScienceVisible-light-driven WO3/BiOBr heterojunction photocatalysts for oxidative coupling of amines to imines: Energy band alignment and mechanistic insight6.36
339Journal of Drug Delivery Science and TechnologyFabrication and characterization of andrographolide analogue (3A.1) nanosuspensions stabilized by amphiphilic chitosan derivatives for colorectal cancer therapy2.61
340Journal of Electroanalytical ChemistryHigh-efficient of graphene nanocomposite: Application to rapidly simultaneous identification and quantitation of fat-soluble vitamins in different matric samples3.22
341Journal of ElectroceramicsProcessing of printed piezoelectric microdisks: effect of PZT particle sizes and electrodes on electromechanical properties2.59
342Journal of Electrochemical Energy Conversion and StorageTemperature Effect of CO2 Reduction Electrocatalysis on Copper: Potential Dependency of Activation Energy1.52
343Journal of Electronic MaterialsTransfer of P-type to N-type Thermoelectric Properties of Ag-Sb-Te Thin Film Through Temperature Annealing and Its Electrical Power Generation1.77
344Journal of Energy ChemistryNew redox-mediating polymer binder for enhancing performance of Li-S batteries5.16
345Journal of Energy Resources TechnologyEstimation of pressure drop of two-phase fluid in horizontal long pipes using artificial neural networks3.18
346Journal of Environmental Chemical EngineeringAnthocyanin based agricultural wastes as bio-adsorbents for scavenging radioactive iodide from aqueous environment4.02
347Journal of Environmental Chemical EngineeringEnhancing methanogenesis in fed-batch anaerobic digestion of high-strength sulfate-rich wastewater using zero valent scrap iron4.30
348Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental EngineeringIdentification of sulfate-reducing and methanogenic microbial taxa in anaerobic bioreactors from industrial wastewater treatment plants using next-generation sequencing and gene clone library analyses1.72
349Journal of Environmental SciencesProteomic studies of plant and bacteria interactions during benzene remediation3.556 *
350Journal of EthnopharmacologyInhibitory effects of Gymnema inodorum (Lour.) Decne leaf extracts and its triterpene saponin on carbohydrate digestion and intestinal glucose absorption3.69
351Journal of Fish DiseasesBlood and liver biopsy for the non-destructive screening of tilapia lake virus2.318
352Journal of Fish DiseasesCytotoxicity of Streptococcus agalactiae secretory protein on tilapia cultured cells2.318
353Journal of Fish DiseasesDevelopment of a rapid immunochromatographic strip test for the detection of Vibrio parahaemolyticus toxin B that cause acute hepatopancreatic necrosis disease2.318
354Journal of Fish DiseasesDraft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790)2.318
355Journal of Flow ChemistryContinuous-flow purification of silver nanoparticles and its integration with flow synthesis2.23
356Journal of Food EngineeringNano/microstructured hybrid composite particles containing cinnamon oil as an antibiotic alternative against food-borne pathogens3.63
357Journal of Food Measurement and CharacterizationDevelopment of a method for measuring oil content in oil palm mesocarp using a single outlet piston press: a feasibility study1.18
358Journal of Food QualityInfluence of Rosemary Extract Addition in Different Phases on the Oxidation of Lutein and WPI in WPI-Stabilized Lutein Emulsions1.76
359Journal of Forensic SciencesThree-Dimensional Prediction of the Nose for Facial Approximation in a Thai Population1.44
360Journal of Functional BiomaterialsIntrinsic Cellular Responses of Human Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells Influenced by O2-Plasma-Modified and Unmodified Surface of Alkaline-Hydrolyzed 2D and 3D PCL Scaffolds3.27 *
361Journal of FungiPhylogenetic and Chemotaxonomic Studies Confirm the Affinities of Stromatoneurospora phoenix to the Coprophilous Xylariaceae4.62
362Journal of General Virology3D structure of three jumbo phage heads3.376
363Journal of General VirologyEnhanced production of infectious particles by adaptive modulation of C-prM processing and C-C interaction during propagation of dengue pseudoinfectious virus in stable CprME-expressing cells3.376
364Journal of Geophysical Research-BiogeosciencesStable Carbon Isotope Studies of CH4 Dynamics Via Water and Plant Pathways in a Tropical Thai Paddy: Insights Into Diel CH4 Transportation3.41
365Journal of Hazardous MaterialsDesigning nanoarchitecture for environmental remediation based on the clay minerals as building block8
366Journal of Hazardous MaterialsEnrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater8
367Journal of Industrial Microbiology & BiotechnologyImprovement in D-xylose utilization and isobutanol production in S. cerevisiae by adaptive laboratory evolution and rational engineering2.993 *
368Journal of Infection and Public HealthZika virus and microcephaly in Southeast Asia: A cause for concern2.45
369Journal of Information and Communication Convergence EngineeringIncorporating Time Constraints into a Recommender System for Museum Visitors0.14
370Journal of Infrared Millimeter and Terahertz WavesNon-uniformity Correction Algorithm for THz Array Detectors in High-Resolution Imaging Applications1.77
371Journal of Invertebrate PathologyEffective suppression of yellow head virus replication in Penaeus monodon hemocytes using constitutive expression vector for long-hairpin RNA (lhRNA)2.074
372Journal of Invertebrate PathologyIntracellular localization and cytotoxicity of Bacillus thuringiensis Vip3Aa against Spodoptera frugiperda (Sf9) cells2.074
373Journal of Invertebrate PathologyThe shrimp microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei (EHP): Biology, pathology, diagnostics and control2.074
374Journal of Manufacturing ProcessesMachining performances of TiN+AlCrN coated WC and Al2O3+TiC inserts for turning of AISI 4140 steel under dry condition3.46
375Journal of Marine Science and EngineeringAssessing the Resilience Potential of Inshore and Oshore Coral Communities in theWestern Gulf of Thailand2.03
376Journal of Materials Chemistry ACovalent organic framework-based ultrathin crystalline porous film: manipulating uniformity of fluoride distribution for stabilizing lithium metal anode10.73
377Journal of Materials Chemistry CHigh efficiency and low efficiency roll-off hole-transporting layer-free solution-processed fluorescent NIR-OLEDs based on oligothiophene-benzothiadiazole derivatives6.64
378Journal of Materials Chemistry CHighly fluorescent solid-state benzothiadiazole derivatives as saturated red emitters for efficient solution-processed non-doped electroluminescent devices6.64
379Journal of Materials in Civil EngineeringEngineering and Leachate Characteristics of Granulated Blast-Furnace Slag as a Construction Material2.17
380Journal of Materials in Civil EngineeringHybrid formulation of resilient modulus for cohesive subgrade utilizing CPT test parameters2.17
381Journal of Materials in Civil EngineeringMechanical strength improvement of cement stabilized soil using natural rubber latex for pavement base applications2.17
382Journal of Materials in Civil EngineeringPerformance improvement of asphalt concretes using steel slag as a replacement material2.17
383Journal of Materials in Civil EngineeringProperties of asphalt concrete using aggregates comprising of limestone and steel slag blends2.17
384Journal of Materials ScienceCost-effective production of SiO2/ C and Si/C composites derived from rice husk for advanced lithium?ion battery anodes3.553
385Journal of Materials ScienceSolar perovskite thin films with enhanced mechanical, thermal, UV, and moisture stability via vacuum-assisted deposition3.553
386Journal of Materials Science: Materials in MedicineChondrogenic phenotype in responses to poly(ɛ-caprolactone) scaffolds catalyzed by bioenzymes: effects of surface topography and chemistry2.47
387Journal of Mechanical Science and TechnologyEffects of the cell and triangular microwell size on the cell-trapping efficacy and specificity1.22
388Journal of Medical VirologyReverse transcriptase droplet digital PCR vs reverse transcriptase quantitative real-time PCR for serum HBV RNA quantification2.35
389Journal of Metals, Materials and MineralsThe influence of precursors on optical properties of carbon nanodots synthesized via hydrothermal carbonization technique0.06 *
390Journal of Microbiology and BiotechnologyTowards a miniaturized culture screening for cellulolytic fungi and their agricultural lignocellulosic degradation1.99
391Journal of Molecular Graphics and ModellingExploring how structure and dynamic properties of bovine and canine serum albumins differ from human serum albumin2.079
392Journal of Molecular Graphics and ModellingLow susceptibility of asunaprevir towards R155K and D168A point mutations in HCV NS3/4A protease: A molecular dynamics simulation2.079
393Journal of Molecular Graphics and ModellingMolecular modelling investigation for drugs and nutraceuticals against protease of SARS-CoV-22.079
394Journal of Molecular Graphics and ModellingPotential tripeptides against the tyrosine kinase domain of human epidermal growth factor receptor (HER) 2 through computational and kinase assay approaches2.079
395Journal of Molecular LiquidsBinding pattern and susceptibility of epigallocatechin gallate against envelope protein homodimer of Zika virus: A molecular dynamics study4.56
396Journal of Molecular NeuroscienceThe Proteomics Study of Compounded HFE/TF/TfR2/HJV Genetic Variations in a Thai Family with Iron Overload, Chronic Anemia, and Motor Neuron Disorder2.68
397Journal of NanomaterialsThe Synchronization of Electron Enricher and Electron Extractor as Ternary Composite Photoanode for Enhancement of DSSC Performance2.23
398Journal of Nanoparticle ResearchPost-harvest treatment of carbendazim in Chinese chives using TiO2 nanofiber photocatalysis with different anatase/rutile ratios2.13
399journal of nanoscience and nanotechnologyEffect of Annealing on Surface Morphology and Wettability of NC-FeSi2 Films Produced via Facing-Target Direct-Current Sputtering1.35
400Journal of Nanoscience and NanotechnologyInfluence of Annealing Temperature on Mechanical and Wetting Properties of β-FeSi2 Films Built Using Facing-Targets Direct-Current Sputtering1.35
401Journal of NanotechnologyHyaluronic acid-coated gold nanorods enhancing BMP-2 peptide delivery for chondrogenesis3.551
402Journal of NanotechnologyPhotocatalytic degradation of pesticides by nanofibrous membranes fabricated by colloid-electrospinning3.551
403Journal of Natural FibersPilot-Scale Protease Production by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Processes2.62
404Journal of Natural ProductsAntimalarial 9-Methoxystrobilurins, Oudemansins, and Related Polyketides from Cultures of Basidiomycete Favolaschia Species3.779
405Journal of Natural ProductsHighly modified lanostane triterpenes from the wood-rot basidiomycete Ganoderma colossus: comparative chemical investigations of natural and artificially cultivated fruiting bodies and mycelial cultures3.779
406Journal of Oral ScienceEvaluation of lymphocyte apoptosis in patients with oral cancer1.10
407Journal of OrnithologyHabitat structure affects nest predation of the Scaly?crowned Babbler (Malacopteron cinereum) by macaques and snakes in a Thai?seasonal evergreen forest1.29
408Journal of Perinatal MedicineThe correlation of fetal cardiac function with gestational diabetes mellitus (GDM) and oxidative stress levels1.61
409Journal of Pharmaceutical and Biomedical AnalysisGraphene-based electrochemical genosensor incorporated loop-mediated isothermal amplification for rapid on-site detection of Mycobacterium tuberculosis3.209
410Journal of Pharmaceutical and Biomedical AnalysisNovel amperometric flow-injection analysis of creatinine using a molecularly-imprinted polymer coated copper oxide nanoparticle-modified carbon-paste-electrode3.209
411Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry[5]Helicene-rhodamine 6 G hybrid-based sensor for ultrasensitive Hg2+ detection and its biological applications3.31
412Journal of Photochemistry and Photobiology A: ChemistryA method to detect Hg2+ in vegetable via a “Turn–ON” Hg2+–Fluorescent sensor with a nanomolar sensitivity3.31
413Journal of Photochemistry and Photobiology A: ChemistryA new water-soluble Fe3+ fluorescence sensor with a large Stokes shift based on [5]helicene derivative: Its application in flow injection analysis and biological systems3.31
414Journal of Photochemistry and Photobiology A: ChemistrySelective fluorescent sensors for gold(III) ion from N-picolyl sulfonamide spirobifluorene derivatives3.31
415Journal of Plant Biochemistry and BiotechnologyTranscriptional expression of Na+ homeostasis-related genes and physiological responses of rice seedlings under salt stress1.038 *
416Journal of polymer researchCyclocyclopentadithiophene and diketo-pyrrolo-pyrrole fused rigid copolymer for high optical constrast electrochromic polymer1.53
417Journal of Polymers and the EnvironmentThe Magnetic Properties and Dye Adsorption of Sericin-modified Magnetite Nanoparticles2.57
418Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative TransferAnalysis of power transmission through IOL with glistenings and whitenings by T-Matrix2.96
419Journal of Rare EarthsEffect of samarium and praseodymium addition on water gas shift performance of Co/CeO2 catalysts3.10
420Journal of SensorsDevelopment of Paddy Rice Seed Classification Process using Machine Learning Techniques for Automatic Grading Machine2.02
421Journal of Sol-Gel Science and TechnologyFabrication and photocatalytic behavior of titanium oxide–gold nanoparticles composite ultrathin films prepared using surface sol–gel process1.99
422Journal of Supercritical FluidsInfluence of supercritical carbon dioxide treatment on the physicochemical properties of cellulose extracted from cassava pulp waste3.48
423Journal of Systems Science and Systems EngineeringCreating Promotion Stories with Knowledge Management Reinforced by Systems Thinking1.08
424Journal of the Australian Ceramic SocietyPhotocatalytic degradation of organic dye over bismuth vanadate–silicon dioxide–graphene oxide nanocomposite under visible light irradiation0.69
425Journal of The Textile InstituteApplication of waste Camellia oleifera fruit shell for printing on PP nonwoven1.24
426Journal of Thermal Analysis and CalorimetryImmersed boundary—thermal lattice Boltzmann method for the moving simulation of non-isothermal elliptical particles2.731
427Journal of Thermal Analysis and CalorimetryOptimization of the finned double-pipe heat exchanger using nanofluids as working fluids2.731
428Journal of Thermal Science and Engineering ApplicationsEffect of filling ratio and tilt angle on the performance of a mini loop thermosyphon1.17
429Journal of Viral HepatitisBaseline and kinetics of serum hepatitis B virus RNA predict response to pegylated interferon-based therapy in patients with hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B3.77
430Journal of VirologyReactivation of Epstein-Barr Virus by HIF-1α Requires p534.50
431Journal of Water Chemistry and TechnologyPolyethyleneimine Coated Polyacrylonitrile Cellulose Membrane for Colorimetric Copper(II) Determination0.50
432JoVE (Journal of Visualized Experiments)Generation of Multicellular Human Primary Endometrial Organoids1.16
433KGK-Kautschuk Gummi KunststoffeEffects of the Extrusion Parameters of a Co-Rotating Twin Screw Extruder and their Interactions on the Properties of Carbon Black filled Styrene-Butadiene Rubber0.19
434LangmuirNovel Flexible Supramolecular Assembly of Dioleyldimethylammonium Ion in a Two-Dimensional Nanospace Studied by Neutron Scattering3.68
435Letters in Applied MicrobiologyA novel non-cytotoxic synthetic peptide, Pug-1, exhibited an antibiofilm effect on Streptococcus mutans adhesion2.17
436Life SciencesDeferiprone and efonidipine mitigated iron-overload induced neurotoxicity in wild-type and thalassemic mice3.45
437LWT - Food Science and TechnologyEfficiency of phage cocktail to reduce Salmonella Typhimurium on chicken meat during low temperature storage4.41
438LWT - Food Science and TechnologyFlavor binding property of coconut protein affected by protein-glutaminase: Vanillin-coconut protein model4.41
439Marine DrugsPurification and Evaluation of N-benzyl Cinnamamide from Red Seaweed Gracilaria fisheri as an Inhibitor of Vibrio harveyi AI-2 Quorum Sensing4.07
440MaterialsImproved Performance of Ternary Solar Cells by Using BODIPY Triads2.97
441MaterialsParametric Study on Microwave-Assisted Pyrolysis Combined KOH Activation of Oil Palm Male Flowers Derived Nanoporous Carbons2.97
442MaterialsStrength Development and Elemental Distribution of Dolomite/Fly Ash Geopolymer Composite under Elevated Temperature2.97
443Materials and Corrosion - Werkstoffe und KorrosionOutdoor atmospheric corrosion of carbon steel and weathering steel exposed to the tropical‐coastal climate of Thailand1.46
444Materials Chemistry FrontiersThe synthesis of nitrogen and sulfur co-doped graphene quantum dots for fluorescence detection of cobalt(ii) ions in water6.79
445Materials LettersPossible use of waste from marcasite jewelry industry as iron pyrite source incorporated with titanium dioxide for photodegradation of lignin under a halogen tungsten lamp3.20
446Materials Research BulletinCaCu3Ti4O12/In0.05Nb0.05Ti0.90O12 composite ceramics: An effectively improved method to reduce the dielectric loss tangent and retain high dielectric permittivity4.02
447Materials Research BulletinSignificantly improving the giant dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics by co-doping with Sr2+ and F- ions4.02
448Materials Research ExpressComparing the performance of transparent, conductive ZnO/Ag/ZnO thin films that have an interlayer coating formed by either DC magnetron sputtering or HiPIMS1.93
449Materials Research ExpressFinite element analysis of the effect of porosity on residual stress in 2024 aluminium alloy GTAW1.93
450Materials Research ExpressInvestigation of NiO film by sparking method under a magnetic field and NiO/ZnO heterojunction1.93
451Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State MaterialsRole of Rheological behavior of sunscreens containing nanoparticles on thin film preparation3.51
452Materials Science ForumInfluence of Preparation Methods of TiO2 Nano-Particle on Photodegradation of Methylene Blue0.35
453Materials TodayEffect of Substrate Temperature on GaAs Nanowires Growth Directly on Si (111) Substrates by Molecular Beam Epitaxy24.537
454Materials Today ChemistryA Review of recent progress in gas phase CO2 reduction and suggestions on Future advancement3.68
455Mathematics and Computers in SimulationAn efficient matrix tridiagonalization method for 3D finite element analysis of free vibration1.41
456MechatronicsDevelopment and control of a bicycle robot based on steering and pendulum balancing2.99
457Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia BucalInvestigation of PTEN promoter methylation in ameloblastoma1.716
458Medical MycologyMolecular epidemiology of Sporothrix schenkii isolates in Malaysia2.851 *
459MetabolitesScreening of Molecular Targets of Action of Atractylodin in Cholangiocarcinoma by Applying Proteomic and Metabolomic Approaches4.10
460MetabolomicsGlobal metabolite profiles of rice brown planthopper-resistant traits reveal potential secondary metabolites for both constitutive and inducible defenses3.17
461MetalsReal-Time Temperature Measurement Using Infrared Thermography Camera and Effects on Tensile Strength and Microhardness of Hot Wire Plasma Arc Welding2.12
462Microbial BiotechnologyShewanella khirikhana sp. nov. – a shrimp pathogen isolated from a cultivation pond exhibiting early mortality syndrome5.33
463Microbial PathogenesisSynergistic infection of Ichthyophthirius multifiliis and Francisella noatunensis subsp. orientalis in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)2.91
464Microbiological ResearchMating-type switching and mating-type gene array expression in the methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica TBRC6563.701 *
465Microbiology and ImmunologyProteomic Analysis of CHIKV-infected Human Fibroblast-Like Synoviocytes: Identification of Host Factors Potentially Associated With CHIKV Replication and Cellular Pathogenesis1.442 *
466Microchimica ActaHighly branched gold–copper nanostructures for non-enzymatic specific detection of glucose and hydrogen peroxide6.23
467Microelectronic EngineeringFabrication of robust PDMS micro-structure with hydrophobic and antifouling properties1.65
468Microelectronic EngineeringSuperhydrophobic and superoleophobic properties enhancement on PDMS micro-structure using simple flame treatment method1.65
469MicromachinesA Potential Application of Triangular Microwells to Entrap Single Cancer Cells: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model2.43
470MicromachinesInvestigation of Leukocyte Viability and Damage in Spiral Microchannel and Contraction-Expansion Array2.43
471MicroorganismsDiverse Microbial Community Profiles of Propionate-Degrading Cultures Derived from Different Sludge Sources of Anaerobic Wastewater Treatment Plants4.15
472MicroorganismsYeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease4.15
473Microporous and Mesoporous MaterialsDiscovery of mono(u-oxo)dicopper and bis(u-oxo)dicopper in ordered Cu incorporated in SBA-15 via sol-gel process from silatrane at room temperature: An in situ XAS investigation4.28
474Microporous and Mesoporous MaterialsIn silico analysis of argon adsorption and porous properties of Fe-soc-MOF pre-adsorbed with nonpolar and polar fluids4.28
475Microscopy Research and TechniqueBrain histopathology in red tilapia Oreochromis sp. experimentally infected with Streptococcus agalactiae serotype III1.327 *
476MineralsSustainable soil bearing capacity improvement using natural limited life geotextile reinforcement – A review2.38
477Mitochondrial DNA Part B-ResourcesThe complete mitochondrial genome of Luffa acutangula0.89
478Molecular & Cellular ToxicologyEffects of alpha-mangostin on embryonic development and liver development in zebrafish1.83
479Molecular Biology ReportsProtein secretion in wild-type and Othac1 mutant strains of thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica TBRC6561.402
480Molecular Biology ReportsProteomic study of in vitro osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells in high glucose condition1.402
481Molecular Biology ReportsThe development of species-specific AFLP-derived SCAR and SSCP markers to identify mantis shrimp species1.402
482MoleculesChitosan and Natural Rubber Latex Biocomposite Prepared by Incorporating Negatively Charged Chitosan Dispersion3.27
483MoleculesPhytosterol, Lipid and Phenolic Composition, and Biological Activities of Guava Seed Oil3.27
484Movement EcologyNo room to roam: King Cobras reduce movement in agriculture3.37
485Multimedia Tools and ApplicationsCamera operation estimation from video shot using 2D motion vector histogram2.10
486MycoKeysDiversity of Akanthomyces on moths (Lepidoptera) in Thailand2.53
487MycokeysPhylogeny- and morphology-based recognition of new species in the spider-parasitic genus Gibellula (Hypocreales, Cordycipitaceae) from Thailand2.53
488Mycological ProgressCorrection to: Cryptic diversity of the genus Beauveria with a new species from Thailand1.83 *
489Mycological ProgressMolecular phylogeny and morphology reveal cryptic species in Blackwellomyces and Cordyceps (Cordycipitaceae) from Thailand1.83 *
490Mycological ProgressResurrection of Paraisaria in the Ophiocordycipitaceae with three new species from Thailand.1.83 *
491Mycological ProgressSynnematotriadelphia gen. nov. (S. stilboidea comb. nov. and S. synnematofera comb. nov.) and Triadelphia hexaformispora sp. nov. in the family Triadelphiaceae1.83 *
492Mycological ProgressThree novel species and a new record of Daldinia (Hypoxylaceae) from Thailand1.83 *
493MycospherePhylogeny and taxonomic revision of the genus Candelabrum, aero-aquatic fungi1.95
494MycosphereOutline of Fungi and fungus-like taxa1.95
495MycosphereRefined families of Sordariomycetes1.95
496Nano EnergyHighly dispersed porous polydimethylsiloxane for boosting power-generating performance of triboelectric nanogenerators15.55
497NanomaterialsA novel experimental study on the rheological properties and thermal conductivity of halloysite nanofluids4.32
498NanomedicineDepleting tumor-associated Tregs via nanoparticle-mediated hyperthermia to enhance anti-CTLA-4 immunotherapy4.72
499Naresuan University Journaldc and ac circuit parameters of hybrid inas/gaas and gasb/gaas qd solar cell0.11
500Natural Product Research(R)-3-(8'-Hydroxyfarnesyl)-indole and other chemical constituents from the flowers of Anomianthus dulcis and their antimalarial and cytotoxic activities3.779
501Natural Product ResearchA new xanthone and a biphenyl from the flower and twig extracts of Garcinia mckeaniana3.779
502Natural Product ResearchAcetylenic sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete Stereum cf. hirsutum BCC 265973.779
503Natural Product ResearchLimonoids and carbazole alkaloids from the twigs of Chalcas siamensis Tanaka3.779
504Natural Product ResearchNeuroprotective potential of new chromones isolated from the soil actinomycete Microbispora sp. TBRC60273.779
505Natural Product ResearchSecondary metabolites from cultures of the ant pathogenic fungus Ophiocordyceps irangiensis BCC 27283.779
506Neurological ResearchIn vivo evaluation of bilayer ORC/PCL composites in a rabbit model for using as dural substitute2.40
507NeuropeptideChronic high-fat diet consumption induces an alteration in plasma/brain neurotensin signaling, metabolic disturbance, systemic inflammation/oxidative stress, brain apoptosis, and dendritic spine loss2.41
508New Journal of ChemistryGraphene oxide/gold nanorod plasmonic paper – a simple and cost-effective SERS substrate for anticancer drug analysis3.29
509New Journal of ChemistryIn situ polymerization and covalent functionalisation of trithiocyanuric acid by MoS2 nanosheets resulting in a novel nanozyme with enhanced peroxidase activity3.29
510NMR in BiomedicineNonlinear dipole inversion (NDI) enables robust quantitative susceptibility mapping (QSM)3.41
511Nucl Med CommunIodine-131 metaiodobenzylguanidine (131I-mIBG) treatment in relapsed/refractory neuroblastoma1.47
512NutritionGut dysbiosis develops before metabolic disturbance and cognitive decline in high-fat dietinduced obese condition3.64
513Oncology LettersPromoter methylation of tumor suppressor genes induced by human papillomavirus in cervical cancer2.31 *
514Oncology LettersProtein expression profiles that underpin the preventive and therapeutic potential of Moringa oleifera Lam against azoxymethane and dextran sodium sulfate-induced mouse colon carcinogenesis2.31 *
515Oncology LettersSerum coiled-coil domain containing 25 protein as a potential screening/diagnostic biomarker for cholangiocarcinoma2.31 *
516Optica ApplicataUtilization of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting technique to determine the thickness of transparent thin films0.67
517Optical MaterialsDevelopment of indium tin oxide stack layer using oxygen and argon gas mixture for crystalline silicon heterojunction solar cells2.72
518Optical MaterialsSpectroscopic study of Nd3+ ion-doped Zn-Al-Ba borate glasses for NIR emitting device applications2.72
519Optical Materials ExpressLayer-by-layer spray coating of a stacked perovskite absorber for perovskite solar cells with better performance and stability under a humid environment3.064
520Optical Materials ExpressLayered perovskite with compact morphology and reduced grain size via vacuum assisted crystallization for luminescence applications3.064
521Optics & Laser TechnologyEnhanced sensitivity of guided mode resonance sensor through super-mode excitation at near cut-off diffraction3.621
522Optics & Laser TechnologyFabrication of 316L stainless steel with TiN addition by vacuum laser powder bed fusion3.621
523Optics & Laser TechnologyMicrostructure and hardness response of novel 316L stainless steel composite with TiN addition fabricated by SLM3.621
524Optics and Lasers in EngineeringSpatter behavior for 316L stainless steel fabricated by selective laser melting in a vacuum4.27
525Optics ExpressOpal-templated films for optical strain sensing3.56
526OptikImproved discrimination of pen inks on document by surface- enhanced Raman substrate fabricated by magnetron sputtering1.91
527Organic ElectronicsEfficient deep-blue fluorescent emitters from imidazole functionalized anthracenes for simple structure deep-blue electroluminescent devices3.50
528OrganometallicsImportance of the Pd and Surrounding Sites in Hydrosilylation of Internal Alkynes by Palladium-Gold Alloy Catalyst4.10
529PathogensCytokines and Chemokines in Chikungunya Virus Infection: Protection or Induction of Pathology2.166
530PathogensPEDV ORF3 Independently Regulates IκB Kinase β-Mediated NF-κB and IFN-β Promoter Activities2.166
531Pathogens and Global HealthImpact of COVID-19 public health interventions on influenza incidence in Thailand1.97
532PeerJCharacterization of calcineurin A and B genes in the abalone, Haliotis diversicolor, and their immune response role during bacterial infection2.38
533PeerJCombination of ferric ammonium citrate with cytokines involved in apoptosis and insulin secretion of human pancreatic beta cells related to diabetes in thalassemia2.38
534PeerJComparative analysis of bacterial communities associated with healthy and diseased corals in the Indonesian sea2.38
535PeerJDifferential expression between drought-tolerant and drought-sensitive sugarcane under mild and moderate water stress as revealed by a comparative analysis of leaf transcriptome2.38
536PeerJMulti-omics analysis to examine microbiota, host gene expression and metabolites in the intestine of black tiger shrimp (Penaeus monodon) with different growth performance2.38
537PeptidesAntimalarial effect of cell penetrating peptides derived from the junctional region of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase2.84
538PersooniaFungal pathogens occurring on Orthopterida in Thailand6.86 *
539PersooniaFungal Planet description sheets: 951-10416.86 *
540Pharmacological ResearchDoxorubicin and its proarrhythmic effects: A comprehensive review of the evidence from experimental and clinical studies5.78
541PhotosyntheticaChlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, and genomic analysis of chromosome segment substitution rice lines exposed to drought stress2.56
542Phys. Status Solidi BInvestigation of the Morphology of InSb/InAs Quantum Nanostripe Grown by Molecular Beam Epitaxy2.29
543Physica B: Condensed MatterEffect of substrates on thermoelectric properties of Ag–Sb–Te thin films within the temperature annealing1.90
544Physica Status Solidi (A) Applications and Materials SciencePhase Evolution, Microstructure, Electrical, and Magnetic Properties of Bi0.5(Na0.68K0.22Li0.10)0.5TiO3 Ceramics with Fe3+ Substitution1.76
545Physical Chemistry Chemical PhysicsA Multiscale Investigation elucidating the Structural Complexities and electrochemical properties of layered-layered composite cathode materials synthesized at low temperatures3.57
546Physical Chemistry Chemical PhysicsAn experimental and steered molecular dynamics simulation approach to histidine assisted liquid-phase exfoliation of graphite into few-layer graphene3.57
547Physical Chemistry Chemical PhysicsEffects of catalyst surfaces on adsorption revealed by atomic force microscope force spectroscopy: photocatalytic degradation of diuron over zinc oxide3.57
548Physiology and Molecular Biology of PlantsExpression levels of the Na+/K+ transporter OsHKT2;1 and vacuolar Na+/H+ exchanger OsNHX1, Na enrichment, maintaining the photosynthetic abilities and growth performances of indica rice seedlings under salt stress1.539 *
549PhytochemistryAntibacterial, antitubercular, antimalarial and cytotoxic substances from the endophytic Streptomyces sp. TBRC76423.04
550PhytochemistryIsolation of CFTR and TMEM16A inhibitors from Neorautanenia mitis (A. Rich) Verdcourt: Potential lead compounds for treatment of secretory diarrhea3.04
551PhytochemistryLanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the wood-rot basidiomycete Ganoderma casuarinicola3.04
552Phytochemistry LettersDrimane sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete Gymnopilus sp. BCC 193841.338 *
553Phytochemistry LettersEremophilane sesquiterpenes from the mangrove fungus BCC 604051.338 *
554Phytochemistry LettersPaecilodepsipeptide D, a cyclohexadepsipeptide from cultures of the whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 766641.338 *
555PhytotaxaRoridomyces phyllostachydis (Agaricales, Mycenaceae), a new bioluminescent fungus from Northeast India1.01
556PhytotaxaTaxonomy and phylogeny of Muyocopron thailandica sp. nov.1.01
557PlantsA Synthetic Cytokinin Improves Photosynthesis in Rice under Drought Stress by Modulating the Abundance of Proteins Related to Stomatal Conductance, Chlorophyll Contents, and Rubisco Activity2.76
558PlantsIdentification and characterization of phosphoproteins in somatic embryogenesis acquisition during oil palm tissue culture2.76
559PlantsThe Genome and Transcriptome Analysis of the Vigna mungo Chloroplast2.76
560Plants-BaselOutstanding Characteristics of Thai Non-GM Bred Waxy Cassava Starches Compared with Normal Cassava Starch, Waxy Cereal Starches and Stabilized Cassava Starches2.63
561PLoS OneAntibodies against measles and rubella virus among different age groups in Thailand: A population-based serological survey2.74
562PLoS OneCharacterization of limbal explant sites: Optimization of stem cell outgrowth in in vitro culture2.74
563PLoS OneDouble antibody pairs sandwich-ELISA (DAPS-ELISA) detects Acidovorax citrulli serotypes with broad coverage2.74
564PLoS OneGenome constellations of 24 porcine rotavirus group A strains circulating on commercial Thai swine farms between 2011 and 2016.2.78
565PLoS OneProteomic analysis of infected primary human leucocytes revealed PSTK as potential treatment-monitoring marker for active and latent tuberculosis2.74
566PLoS OneQuercetin negatively regulates IL-1β production in Pseudomonas aeruginosa-infected human macrophages through the inhibition of MAPK/NLRP3 inflammasome pathways2.74
567PLoS OneSalivary and serum interleukin-17A and interleukin-18 levels in patients with type 2 diabetes mellitus with and without periodontitis2.74
568PLOS PathogensUbiquitin activation is essential for schizont maturation in Plasmodium falciparum blood-stage development6.22
569PolymerComposite polymer electrolyte membranes from semi-interpenetrating networks of poly(vinyl alcohol) and silica nanoparticles containing poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)4.23
570Polymer BulletinPreparation and characterization of natural rubber bio-based wood adhesive: effect of total solid content, viscosity, and storage time2.014
571Polymer BulletinThe influence of modified soybean oil as processing aids in tire application2.014
572Polymer ChemistryColor and shape reversible, recoverable and repeatable mechanochromic shape memory polycaprolactone: a single material with dual functions4.76
573Polymer Degradation and StabilityMicrowave-assisted chemical recycling of polylactide (PLA) by alcoholysis with various diols4.03
574Polymer TestingMorphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocomposites3.28
575PolymersLaser-triggered shape memory based on thermoplastic and thermoset matrices with silver nanoparticles3.16
576Polymers for advance technologiesFabrication of chitosan/collagen/hydroxyapatite scaffolds with encapsulated Cissus quadrangularis extract2.16
577Precision AgricultureIntegrating machine vision-based row guidance with GPS and compass-based routing to achieve autonomous navigation for a rice field weeding robot3.36
578Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part DMagneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in a rotating microchannel under electrical double-layer effect1.61 *
579Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part DStudy on the strength of converted school pick-up truck’s roof in case of rollover accidents1.61 *
580Proceedings of the National Academy of SciencesFast fit-free analysis of fluorescence lifetime imaging via deep learning9.58
581ProcessesCompact Heat Integrated Reactor System of Steam Reformer, Shift Reactor and Combustor for Hydrogen Production from Ethanol2.240
582ProcessesGreen Pathway in Utilizing CO2 via Cycloaddition Reaction with Epoxide—A Mini Review2.240
583Progress in Electromagnetics Research-PIERPolarization-independent Wide-angle Terahertz Metamaterials Absorber: Design, Fabrication and Characterization2.32
584Protein & Peptide LettersAntagonistic Effect of Truncated Fragments of Bacillus thuringiensis Vip3Aa on the Larvicidal Activity of its Full-length Protein1.16
585ProtoplasmaExpression level of Na+ homeostasis-related genes and salt-tolerant abilities in backcross introgression lines of rice crop under salt stress at reproductive stage2.8
586ProtoplasmaExpression levels of vacuolar ion homeostasis-related genes, Na+ enrichment, and their physiological responses to salt stress in sugarcane genotypes2.8
587Radiation Physics and ChemistryDevelopment and characterization of silica supported cobalt oxides for ethanol oxidation using different preparation methods2.447
588Radiation Physics and ChemistryInvestigating mineralization species in cultured bone from human mesenchymal stem cells using synchrotron-based XANES2.447
589Raffles Bulletin of ZoologyHome range, habitat use and roost-site selection by lowland female Siamese fireback Lophura diardi in northeastern Thailand0.91
590Rapid Prototyping JournalCranial reconstruction using prefabricated direct 3DP porous polyethylene3.10
591Regional Studies in Marine ScienceCommunity composition of Symbiodiniaceae among four scleractinian corals in the eastern Gulf of Thailand1.57 *
592Regional Studies in Marine SciencePopulation genetics of sandfish (Holothuria scabra) in the Andaman Sea, Thailand inferred from 12S rDNA and microsatellite polymorphism1.57 *
593Renewable and Sustainable Energy ReviewsEffect of membrane properties on tilted panel performance of microalgae biomass filtration for biofuel feedstock10.56
594Renewable EnergyEffects of clay and temperature on the slag formation of two biomass fuels: Wood from Acacia mangium and rhizome residual from Manihot esculenta6.274
595Renewable EnergySulfide-oxidizing bacteria community in full-scale bioscrubber treating H2S in biogas from swine anaerobic digester6.274
596Renewable EnergySulfur-oxidizing bacteria in full-scale biogas cleanup system of ethanol industry6.274
597reproductionPolychaete consumption increased prostaglandin biosynthesis in female Penaeus monodon3.21
598Resource Conservation and RecyclingNexus Resources Efficiency Assessment and Management towards Transition to Sustainable Bioeconomy in Thailand3.47
599Reviews in Environmental Science and Bio/TechnologyMembrane fouling and micro-pollutant removal of membrane bioreactor treating landfill leachate4.94
600RSC advancesElectrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies3.12
601RSC advancesNear-infrared polyfluorene encapsulated in poly(ε-caprolactone) nanoparticles with remarkable large Stokes shift3.12
602RSC AdvancesUse of flow field-flow fractionation and single particle inductively coupled plasma mass spectrometry for size determination of selenium nanoparticles in a mixture3.12
603Rubber Chemistry and TechnologyPHYSICOELECTRICAL PROPERTIES AND PIEZORESISTIVE SENSING OF THE EXTRUSION-BASED CONDUCTIVE RUBBER COMPOSITES: SIMULTANEOUS EFFECTS OF THE EXTRUSION PARAMETERS1.77
604Science of the Total EnvironmentSelective adsorption mechanisms of pharmaceuticals on benzene-1,4-dicarboxylic acid-based MOFs: Effects of a flexible framework, adsorptive interactions and the DFT study5.59
605ScienceAsiaCharacterization and PUFA production of Aurantiochytrium limacinum BUCHAXM 122 isolated from fallen mangrove leaves0.43
606Scientia AgricolaGrowth rates and yields of cassava at different planting dates in a tropical savanna climate1.63
607Scientific ReportsA novel diterpene agent isolated from Microbispora hainanensis strain CSR-4 and its in vitro and in silico inhibition effects on acetylcholine esterase enzyme4.12
608Scientific ReportsA novel recombinant javanicin with dual antifungal and anti-proliferative activities4.12
609Scientific ReportsAn anticonvulsive drug, valproic acid (valproate), has effects on the biosynthesis of fatty acids and polyketides in microorganisms4.12
610Scientific ReportsBacterial analysis in the early developmental stages of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)4.12
611Scientific ReportsC22 podovirus infectivity is associated with intermediate stiffness4.12
612Scientific ReportsCharacterization of extended-spectrum-β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae phage KP1801 and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo4.12
613Scientific ReportsClinical significance of post-liver transplant hepatitis E seropositivity in high prevalence area of hepatitis E genotype 3: a prospective study4.12
614Scientific ReportsDetection of Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian elephants (Elephas maximus) using an interferon gamma release assay in a captive elephant herd4.12
615Scientific ReportsDiaminoquinazoline MMV675968 from Pathogen Box inhibits Acinetobacter baumannii growth through targeting of dihydrofolate reductase4.12
616Scientific ReportsEvaluating the photocatalytic efficiency of the BiVO4/rGO photocatalyst4.12
617Scientific ReportsEvaluation of the antiviral activity of orlistat (tetrahydrolipstatin) against dengue virus, Japanese encephalitis virus, Zika virus and chikungunya virus4.12
618Scientific ReportsExploring dynamic protein-protein interactions in cassava through the integrative interactome network4.12
619Scientific ReportsFunctional analysis of BPSS2242 reveals its detoxification role in Burkholderia pseudomallei under salt stress4.12
620Scientific ReportsGenetic and evolutionary analysis of a new Asia-4 lineage and naturally recombinant canine distemper virus strains from Thailand4.12
621Scientific ReportsGut Microbiota Profiles of Treated Metabolic Syndrome Patients and their Relationship with Metabolic Health4.12
622Scientific ReportsHomoplastic single nucleotide polymorphisms contributed to phenotypic diversity in Mycobacterium tuberculosis4.12
623Scientific ReportsLeaky-gut enhanced lupus progression in the Fc gamma receptor-IIb deficient and pristane-induced mouse models of lupus4.12
624Scientific ReportsNear-Infrared Fluorescent pH Responsive Probe for Targeted Photodynamic Cancer Therapy4.12
625Scientific ReportsNovel chimeric multiepitope vaccine for streptococcosis disease in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)4.12
626Scientific ReportsPeptides targeting dengue viral nonstructural protein 1 inhibit dengue virus production4.12
627Scientific ReportsSafety Assessment of a Nham Starter Culture Lactobacillus plantarum BCC9546 via Whole-genome Analysis4.12
628Scientific ReportsStructural and In Vitro Functional Analyses of Novel Plant-Produced Anti-Human PD1 Antibody4.12
629Scientific ReportsThe polyketide synthase PKS15 has a crucial role in cell wall formation in Beauveria bassiana4.12
630Scientific ReportsTranscriptome analyses reveal the synergistic effects of feeding and eyestalk ablation on ovarian maturation in black tiger shrimp4.12
631Scientific ReportsUltrasensitive detection of Mycobacterium tuberculosis by a rapid and specific probe-triggered one-step, simultaneous DNA hybridization and isothermal amplification combined with a lateral flow dipstick4.12
632SensorsMultiple Simultaneous Ranging in IR-UWB Networks3.03
633SensorsNon-enzymatic amperometric glucose sensor based on carbon nanodots and copper oxide nanocomposites electrode3.03
634Sensors & Actuators, B: Chemical3D structured laser engraves decorated with gold nanoparticle SERS chips for paraquat herbicide detection in environments6.39
635Sensors & Actuators, B: ChemicalA new ready-to-use gel-based electrolyte for paraquat sensor6.39
636Sensors & Actuators, B: ChemicalEffect of AgO loading on flame-made LaFeO3 p-type semiconductor nanoparticles to acetylene sensing6.39
637Sensors & Actuators, B: ChemicalFlame-spray-made PtOx-functionalized Zn2SnO4 spinel nanostructures for conductometric H2 detection6.39
638Sensors & Actuators, B: ChemicalFormaldehyde sensor based on FSP-made AgOx-doped SnO2 nanoparticulate sensing films6.39
639SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation InternationalSimulation of Three-dimensional Female Body Shapes with Proportional Representation for Various Weights and Heights1.46
640Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public HealthSEROPREVALENCE OF VARICELLA-ZOSTER ANTIBODIES IN A THAI POPULATION0.35
641Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular SpectroscopySensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor2.93
642starch/starkePhysical and Rheological Characteristics of Hydroxypropyl, Acid‐Thinned Tapioca Starch‐Based Plasma Expander for Blood Volume Replacement1.795 *
643Structural ChemistryRevealing the structural dynamics of feline serum albumin2.08
644Studies in MycologyRevisiting Metarhizium and the description of new species from Thailand9.03
645Sugar TechAntimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak Intensity1.024 *
646SurgeryHepatic glypican-3 and alpha-smooth muscle actin overexpressions reflect severity of liver fibrosis and predict outcome after successful portoenterostomy in biliary atresia3.36
647sustainabilityWater, energy and food nexus in rice production in Thailand Sustainability2.59
648Sustainable Energy & FuelsImproved electrochemical performance of anode materials for high energy density lithium-ion batteries through Sn(SnO2)–SiO2/graphene-based nanocomposites prepared by a facile and low-cost approach5.50
649Sustainable Materials and Technologies2D and 3D printing for graphene based supercapacitors and batteries: A review4.38
650Sustainable Production and ConsumptionLife cycle assessment of biofuels in Thailand: Implications of environmental trade-offs for policy decisions3.77
651symmetryModeling of Subcooled Flow Boiling with Nanoparticles under the Influence of a Magnetic Field2.51
652TalantaA portable selective electrochemical sensor amplified with Fe3O4@Au-cysteamine-thymine acetic acid as conductive mediator for determination of mercuric ion5.34
653TaxonUnravelling the identity and nomenclatural history of Zingiber montanum, and establishing Z. purpureum as the correct name for Cassumunar ginger2.82
654TetrahedronA cyclic lipodepsipeptide, a spirolactone, and a chromanone from the marine fungus Verruculina enalia (Kohlm.) Kohlm. & Volkm.-Kohlm. BCC 222262.23
655TetrahedronAntimicrobial, antimalarial and anticholinesterase substances from the marine-derived fungus Aspergillus terreus BCC517992.23
656TetrahedronBenzophenone and chromone derivatives and their dimers from the scale-insect pathogenic fungus Orbiocrella petchii BCC 513772.23
657TetrahedronHeptacyclic oligophenalenones from the soil fungus Talaromyces bacillisporus BCC176452.23
658Tetrahedron LettersAsperidine B: Total synthesis and structure correction2.33
659Tetrahedron LettersSynthesis of imidazolidin-2-ones via the cascade reactions of a-chloroaldoxime O-methanesulfonates2.33
660The American Journal of Tropical Medicine and HygienePrevalence of Hepatitis C Virus in an Endemic Area of Thailand: Burden Assessment toward HCV Elimination2.13
661The Journal of Horticultural Science and BiotechnologyCalcium and soluble sugar enrichments and physiological adaptation to mild NaCl salt stress in sweet potato (Ipomoea batatas) genotypes1.044 *
662The Journal of Physical Chemistry CDFT Study of Catalytic CO2 Hydrogenation over Pt-Decorated Carbon Nanocones: H2 Dissociation Combined with the Spillover Mechanism4.31
663The Journal of Physical Chemistry COn the Enhanced Reducibility and Charge Transport Properties of Phosphorus-Doped BiVO4 as Photocatalysts: A Computational Study4.31
664Thin Solid FilmsEffect of annealing temperature on the structural and magnetic properties of CeO2 thin films2.03
665Tissue Engineering - Part AConstruction and Evaluation of Osteochondral-Like Tissue Using Chondrocyte Sheet and Cancellous Bone3.50
666Toxicol App PharmacolThe comparative effects of high dose atorvastatin and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor on the mitochondria of oxidative muscle fibers in obese-insulin resistant female rats3.59
667Toxicological & Environmental ChemistryNanoregulation along the product life cycle in the EU, Switzerland, Thailand, the USA, and intergovernmental organisations, and its compatibility with WTO law0.97
668ToxicsA Phenotypic and Genotypic Evaluation of Developmental Toxicity of Polyhexamethylene Guanidine Phosphate Using Zebrafish Embryo/Larvae2.61 *
669ToxinsProtein-lipid interaction of cytolytic toxin Cyt2Aa2 on model lipid bilayers of erythrocyte cell membrane3.76
670ToxinsThe Effectiveness of Durian Peel as a Multi-Mycotoxin Adsorbent3.76
671Transboundary and Emerging DiseasesTilapia lake virus (TiLV): Genomic epidemiology and its early origin4.19
672Transgenic ResearchDendrobium orchids carrying antisense ACC oxidase: small changes in flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and abscission of flowers1.86
673Transplantation ProceedingsCMV-Reactive NK Cells in Pediatric Post-Hematopoietic Stem Cell Transplant0.95
674Transportation GeotechnicsDiscrete element analysis of recycled concrete aggregate responses during repeated load triaxial testing2.44
675Transportation GeotechnicsExperimental and ANN analysis of temperature effects on the permanent deformation properties of demolition wastes2.44
676TuberculosisDiagnosis of active tuberculosis and latent tuberculosis infection based on Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy2.79 *
677UrsusEffects of a highway on the genetic diversity of Asiatic black bears0.85
678VaccinesAntibodies to measles, mumps, and rubella virus in Thai children after two-dose vaccination at 9 months and 2.5 years: A longitudinal study4.76
679VaccinesComparison of hepatitis B surface antibody levels induced by the pentavalent DTwP-HB-Hib versus the hexavalent DTaP-HB-Hib-IPV vaccine, administered to infants at 2, 4, 6, and 18 months of age, following monovalentv hepatitis B vaccination at birth.4.76
680VaccinesNanodelivery system enhances the immunogenicity of dengue-2 nonstructural protein 1, DENV-2 NS14.76
681VirologyIn experimental challenge with infectious clones of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV), MrNV alone can cause mortality in freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)2.657 *
682VirologyNucleocapsid proteins from other swine enteric coronaviruses differentially modulate PEDV replication.2.657 *
683Virus genesSuppression of µ1 subunit of the adaptor protein complex 2 reduces dengue virus release1.99
684VirusesGenetic adaptations, biases, and evolutionary analysis of canine distemper virus Asia-4 lineage in a fatal outbreak of wild-caught civets in Thailand3.82
685VirusesHigh-Throughput MicroRNA Profiles of Permissive Madin-Darby Canine Kidney Cell Line Infected with Influenza B Viruses. Viruses3.82
686Waste and Biomass ValorizationActivity of Fly Ash-Derived ZSM-5 and Zeolite X on Fast Pyrolysis of Millettia (Pongamia) Pinnata Waste2.85
687WaterElectrospun Nylon 6,6/ZIF-8 Nanofiber Membrane for Produced Water Filtration2.52
688WearCharacterization of biodiesel and soot contamination on four-ball wear mechanisms using electron microscopy and confocal laser scanning microscopy4.11
689Wetlands Ecology and ManagementThe interplay between vegetation and water in mangroves: new perspectives for mangrove stand modelling and ecological research1.22
690Wildlife ResearchAssessment of survey protocol for estimates of abundance for elusive nocturnal primates1.67
691World Journal of Microbiology & BiotechnologyAn efficient ABC transporter signal peptide directs heterologous protein secretion in food-grade hosts2.48
ทรัพย์สินทางปัญญา

สวทช. ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และ 2544 ตามลำดับ สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น 2,616 คำขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน 2,533 คำขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จำนวน 83 คำขอ) ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้วจำนวน 505 คำขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน 455 คำขอ และต่างประเทศ จำนวน 50 คำขอ ซึ่งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4 ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน 1,419 คำขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จำนวน 805 คำขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 25, 153 และ 178 คำขอ ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น 451 คำขอ (หรือคิดเป็น 34 คำขอต่อบุคลากรวิจัย 100 คน) ได้แก่ สิทธิบัตร 200 คำขอ อนุสิทธิบัตร 233 คำขอ ความลับทางการค้า 15 คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช 3 คำขอ

รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน 200 คำขอ
รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน 200 คำขอ
ลำดับชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจดวันยื่นคำขอหมายเลขคำขอประเทศชื่อผู้ประดิษฐ์ศูนย์
1อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณ11/10/25621902004123ไทยจิตติวุฒิ สุวัตถิกุล และคณะNECTEC
2ระบบจัดการข้อมูลสตรีม4/10/25621901006384ไทยนัยนา สหเวชชภัณฑ์ และคณะNECTEC
3อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณเสียง11/10/25621901006526ไทยรังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล และคณะNECTEC
4ระบบแนะนำการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและให้ความรู้ด้านโภชนาการแบบรายบุคคล8/11/25621901007063ไทยสุปิยา เจริญศิริวัฒน์NECTEC
5เครื่องวัดสุขภาพ8/11/25621902004466ไทยชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะA-MED
6ห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์สำหรับแยกและวิเคราะห์สสาร1/11/25621902004384ไทยวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริNECTEC
7ระบบสอนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก21/11/25621901007336ไทยอภิชาติ อินทรพานิชย์NECTEC
8ระบบหาค่าข้อมูลระยะทางเพื่อการระบุตำแหน่งโหนด และกระบวนการดังกล่าว6/12/25621901007632ไทยShashi Shah และธานี ดีมีชัยNECTEC
9โครงสร้างรับน้ำหนักเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ20/12/25621902005163ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
10ทุ่นลอยสำหรับรองรับน้ำหนักโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ20/12/25621902005164ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
11ทุ่นทางเดินสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ20/12/25621902005165ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
12ชุดโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ20/12/25621902005166ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
13ยางป้องกันการรั่วซึมสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์20/12/25621902005167ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
14เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ำหนัก4/12/25621902004926ไทยชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะA-MED
15ฐานรากโลหะ10/01/25632002000091ไทยวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์AGRITEC,
NECTEC
16เสาโรงเรือนเกษตร10/01/25632002000092ไทยวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์AGRITEC,
NECTEC
17ระบบการประมวลผลภาพจากเครื่องถ่ายเอกซเรย์10/01/25632001000154ไทยไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะA-MED,CO
18โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังชนิด
Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว
29/01/25632001000526ไทยอรประไพ คชนันทน์และคณะBIOTEC
19ระบบวิเคราะห์ชั้นสนิมของโลหะ และกระบวนการดังกล่าว14/02/25632001000848ไทยปิติชน กล่อมจิต และคณะMTEC, RMT
20รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก27/03/25632002001399ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
21รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก27/03/25632002001401ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
22รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก27/03/25632002001400ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
23กล้องถ่ายภาพหลายย่านความยาวคลื่นช่วงกว้าง13/03/25632002001125ไทยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจรNECTEC
24เครื่องมิวเทอร์ม-เฟสเซนต์13/03/25632002001124ไทยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจรNECTEC
25เตาเผาถ่านชีวภาพพลังงานขยะ31/03/25632001001897ไทยธวัชชัย ขันติสิทธิพรMTEC
26กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายดำที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและลดสีคล้ำดำในสภาวะเย็น31/03/25632001001898ไทยอุดม อัศวาภิรมย์ และคณะ BIOTEC, NANOTEC
27เครื่องผลิตแผ่นยางจับตัว6/03/25632002000996ไทยภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะMTEC
28องค์ประกอบการเตรียมวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติ และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว21/04/25632001002217ไทยกรรณิกา หัตถะปะนิตย์และคณะMTEC
29องค์ประกอบการเตรียมวัสดุจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งต่ำพิเศษและกรรมวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว21/04/25632001002221ไทยกรรณิกา หัตถะปะนิตย์ และคณะMTEC
30ระบบเลือกขนาดข้อเข่าเทียมบนภาพเอกซเรย์เข่า3/04/25632001001947ไทยดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์และคณะNECTEC
31หมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีน และกรรมวิธีการผลิตหมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีนดังกล่าว28/04/25632001002364ไทยจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์และคณะNSD
32เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae BMGC 339, BMGC 341, BMGC 342, BMGC 343 และ BMGC 344 สำหรับการผลิตไอโซบิวทานอลจากน้ำตาลไซโลสหรือชีวมวลที่มีน้ำตาลไซโลสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก29/04/25632001002381ไทยวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และคณะBIOTEC
33เครื่องมิวเทอร์ม-เฟสเซนต์20/04/25632002001694ไทยอาโมทย์ สมบูรณ์แก้วและคณะNECTEC
34ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า23/04/25632002001715ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
35อุปกรณ์วัดตำแหน่งเพลาของมอเตอร์8/05/25632001002541ไทยประสิทธิ์ จำปา และคณะNECTEC
36สารประกอบของอนุพันธ์ไพริมิดีนสำหรับต้านมาลาเรีย29/05/25632001002994ไทยชะวะนี ทองพันชั่ง และคณะBIOTEC
37ระบบจัดเก็บและสร้างคืนภาพภาษามือด้วยหน่วยท่าทางพื้นฐานหลัก22/05/25632001002827ไทยชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง และคณะA-MED
38แผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น22/05/25632002002197ไทยกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป และคณะA-MED
39ระบบคัดแยกท่าทางมือจากสัญญาณกล้ามเนื้อแขน และวิธีการดังกล่าว20/05/25632001002769ไทยเดโช สุรางค์ศรีรัฐ และคณะA-MED
40ระบบคริสเปอร์คาส 13 - อาร์เอ็นเอนำพาที่มีขนาดสั้นกว่าในระบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสและอนุภาคเสมือนไวรัสที่มีระบบดังกล่าว15/05/25632001002652ไทยบรรพท ศิริเดชาดิลกและคณะBIOTEC,
NANOTEC
41เครื่องกรองอากาศ22/05/25632002002199ไทยชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะA-MED
42เครื่องกรองอากาศ29/05/25632002002311ไทยชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะA-MED
43เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีซี25/05/25632002002226ไทยศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมและคณะNSD
44เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพการกระจายแสงยูวีรอบทิศทางสูง25/05/25632001002993ไทยศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมและคณะNSD
45เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีซี25/05/25632002002225ไทยศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมและคณะNSD
46แผ่นตรวจวัดปรอทจากเส้นใยอิเล็กโทรสปันพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยสารเรืองแสงด้วยระบบฟลูออเรสเซนต์
เรโซแนนซ์ เอ็นเนอร์จี ทรานส์เฟอร์ (Fluorescence resonance energy transfer)
26/06/25632001003721ไทยข้าว ต้นสมบูรณ์ และคณะBIOTEC, MTEC
47อนุพันธ์ของเปปไทด์สำหรับการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส19/06/25632001003532ไทยสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองและคณะNOC
48ระบบคลาวด์สำหรับให้บริการโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบคอนเทนเนอร์16/06/25632001003390ไทยเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญและคณะNECTEC
49เปปไทด์สังเคราะห์สายสั้นจากเห็ดหลินจือที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ไทโรซิเนส19/06/25632001003533ไทยสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรืองและคณะNOC
50สูตรอาหารสำหรับผลิตโปรตีน Vip3A และกระบวนการผลิตโปรตีน Vip3A โดยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis โดยใช้สูตรอาหารนั้น12/06/25632001003271ไทยไว ประทุมผาย และคณะBIOTEC
51บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัยด้วยการเรียนรู้กลิ่นจากปัญญาประดิษฐ์24/06/25632002002717ไทยถนอม โลมาศ และคณะNSD
52เครื่องล้างถาดบรรจุน้ำยางสด18/06/25632002002624ไทยภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะMTEC
53อนุพันธ์เบนโซไธอะโซล (benzothiazole) สำหรับตรวจหาไอออนของทองแดงแบบการเพิ่มสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence turn-on)29/06/25632001003751ไทยกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ และจักรกฤษณ์ หนูเต็มNANOTEC
54วิธีการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตชนิดไบฟาสิคที่อุณหภูมิต่ำสำหรับใช้งานทางการแพทย์12/06/25632001003346ไทยจินตมัย สุวรรณประทีปและคณะMTEC
55อนุพันธ์ของบอดิปี้สำหรับตรวจหาไอออนเฟอร์ริกในตัวกลางที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ29/06/25632001003750ไทยกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ และจักรกฤษณ์ หนูเต็มNANOTEC
56ระบบการตรวจวัดอุณภูมิหลายวัตถุแบบไม่สัมผัส5/06/25632001003117ไทยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจรและคณะNECTEC
57อุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูมิ5/06/25632001003118ไทยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจรและคณะNECTEC
58หัวแปรงขัดสำหรับเครื่องล้างถาดบรรจุน้ำยางแบบขนแปรงตั้งฉากกับแกนกลาง18/06/25632002002626ไทยภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะMTEC
59หัวแปรงขัดสำหรับเครื่องล้างถาดบรรจุน้ำยางแบบขนแปรงทำมุมกับแกนกลาง18/06/25632002002630ไทยภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะMTEC
60หัวแปรงขัดสำหรับเครื่องล้างถาดบรรจุน้ำยางแบบขนแปรงเกลียว18/06/25632002002631ไทยภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะMTEC
61ชุดหัวดูดอากาศกำจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศหลายทิศทาง26/06/25632002002757ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
62ชุดหัวเป่าอากาศกำจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศหลายทิศทาง26/06/25632002002758ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
63ชุดไฮโดรไซโคลนสำหรับเพิ่มความเข้มข้นและลดสิ่งเจือปนในกระบวนการเหวี่ยงแยกน้ำแป้งมันสำปะหลัง15/07/25632001003988ไทยกาญจนา แสงจันทร์ และวรินธร สงคศิริBIOTEC
64ตัวกั้นทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กของ
โรเตอร์
29/07/25632001004222ไทยฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์NECTEC
65ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ด้วยหลักฐานประเภทเดียวตามมาตรฐานที่กำหนด31/07/25632001004303ไทยพนิตา เมนะเนตร และคณะNECTEC
66การผลิตยางรองรีดนมคุณภาพสูง24/07/25632001004164ไทยศิริชัย พัฒนวาณิชชัย และคณะMTEC
67กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมโครเมตรด้วยเทคนิคการหักเหแสงในพอลิเมอร์
ไวแสงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
31/07/25632001004302ไทยสุพล มนะเกษตรธาร และคณะNANOTEC
68อุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์17/07/25632001004030ไทยประสิทธิ์ จำปา และคณะNECTEC
69เซนเซอร์แบบเวฟไกด์โหมดเรโซแนนซ์ (waveguide-mode resonance) สำหรับวัดก๊าซทางแสงที่มีโครงสร้างเกรตติ้ง (grating) แบบแท่งนาโน (nanorod)17/07/25632001004031ไทยขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ และคณะNECTEC
70ชุดเชื่อมต่อสำหรับล้างไตทางช่องท้อง10/07/25632002003084ไทยชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะA-MED
71เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต15/07/25632002003198ไทยศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และคณะNSD, OSS
72กรรมวิธีการเตรียมเมมเบรนคอลลาเจนแบบสองเนื้อสัมผัส10/07/25632001003915ไทยกตัญชลี ไม้งาม และคณะA-MED
73อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล31/07/25632001004301ไทยไพศาล ขันชัยทิศ และคณะNANOTEC
74อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล31/07/25632002003456ไทยไพศาล ขันชัยทิศ และคณะNANOTEC
75แผ่นพับขึ้นรูปอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล31/07/25632002003457ไทยไพศาล ขันชัยทิศ และคณะNANOTEC
76แผ่นพับหน้ากากใสสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล31/07/25632002003458ไทยไพศาล ขันชัยทิศ และคณะNANOTEC
77ระบบและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารหลายช่องทางแบบเปลี่ยนช่องทางได้ตามคุณภาพสัญญาณ28/08/25632001004841ไทยชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง และคณะA-MED
78อุปกรณ์ปรับต่อเชิงแสงสำหรับจับยึดเครื่องมือวัดเชิงแสงและอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีกล้องรับภาพ7/08/25632001004438ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
79ตัวจับยึดสำหรับชี้เป้ากล้องรับภาพและยึดติดเครื่องมือเชิงแสง7/08/25632002003631ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
80รางเลื่อนชี้เป้ากล้องรับภาพและยึดติดเครื่องมือเชิงแสง7/08/25632002003632ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
81ตัวจับยึดเสริมสำหรับจับยึดอุปกรณ์สื่อสาร7/08/25632002003633ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
82ชุดอุปกรณ์ช่วยจับยึดเครื่องมือเชิงแสงกับอุปกรณ์สื่อสาร7/08/25632002003630ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
83วิธีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแบบเรียลไทม์26/08/25632001004799ไทยศิริยา สกลธนารัตน์NECTEC
84ชุดน้ำยาตรวจวัดโปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมินสำหรับการวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับการวัดสัญญาณเคมีไฟฟ้าและวิธีการตรวจวัดโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินด้วยชุดน้ำยาดังกล่าว
21/08/25632001004687ไทยเดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะNANOTEC
85อุปกรณ์ลดอุณหภูมิสำหรับผลิตภัณฑ์วุ้น7/08/25632002003634ไทยอัมพร โพธิ์ใย และคณะDECC
86กรรมวิธีการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมาด้วยระบบบีดอะเรย์7/08/25632001004440ไทยอรวรรณ หิมานันโต และคณะBIOTEC
87กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคพอลิโดพามีนรูปทรงเสมือนดอกไม้ขนาดไมโครเมตร (microflower-like polydopamine particle) สำหรับใช้ป้องกันรังสียูวี28/08/25632001004842ไทยดวงพร พลพานิช และคณะNANOTEC
88พื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate) สำหรับการตรวจหาครีเอตินิน (creatinine)7/08/25632001004439ไทยกุลวดี การอรชัย และอรุณศรี งามอรุณโชติNANOTEC
89วิธีการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ E.coli ก่อโรคท้องร่วง21/08/25632001004693ไทยวรรณพ วิเศษสงวน และคณะBIOTEC
90สูตรโพรไบโอติกส์ยับยั้งเชื้อ E.coli14/08/25632001004554ไทยสุรพันธ์ เทพาอมรเดช และคณะBIOTEC
91องค์ประกอบสำหรับการเตรียมฟองน้ำคอลลาเจนด้วยวิธีการเชื่อมขวางแบบไม่เป็นพิษและกรรมวิธีการเตรียมฟองน้ำคอลลาเจนดังกล่าว21/08/25632001004694ไทยกตัญชลี ไม้งาม และคณะA-MED
92ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคาร25/09/25632001005469ไทยทวีศักดิ์ สรรเพชุดา และคณะNECTEC
93ระบบตรวจจับงานที่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการดังกล่าว22/09/25632001005374ไทยชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะBIOTEC,
NECTEC
94ระบบและวิธีการลงคะแนนและตรวจสอบผลการลงคะแนนแบบออนไลน์22/09/25632001005370ไทยชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะNECTEC
95เครื่องย้อมสไลด์25/09/25632002004362ไทยกิตติพงศ์ เอกไชย และคณะNECTEC
96โปรตีนรีคอมบิแนนท์ที่ประกอบด้วยส่วนของโปรตีนแคปสิดจากไวรัสเซอร์โคในสุกรชนิดที่ 2 และ/หรือ 3 จากแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นซับยูนิตวัคซีน22/09/25632001005369ไทยจรัสพิมพ์ นาคพุก และ
พีร์ จารุอำพรพรรณ
BIOTEC
97อุปกรณ์ปรับต่อเชิงแสงสำหรับจับยึดเครื่องมือวัดเชิงแสงและอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีเลนส์รับภาพ18/09/25632001005279ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
98อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือเชิงแสงกับอุปกรณ์สื่อสาร18/09/25632002004235ไทยกฤศ พิจยเวทินท์ และคณะNECTEC
99เชื้อ Cupriavidus necator ดัดแปลงและกระบวนการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์โดยอาศัยเชื้อดัดแปลงนั้น25/09/25632001005483ไทยวีระวัฒน์ แช่มปรีดา และพรกมล อุ่นเรือนBIOTEC
100รา Aspergillus oryzae BMGC345 สายพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลเซลล์เส้นใย18/09/25632001005283ไทยชนิกุล ชูตระกูร และคณะBIOTEC
101รา Aspergillus oryzae BMGC346 สายพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนจำเป็น18/09/25632001005284ไทยชนิกุล ชูตระกูร และคณะBIOTEC
102ระบบและกระบวนการสื่อสารทางไกลสำหรับเสียงพูดที่มีปัญหากล่องเสียง22/09/25632001005372ไทยชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง และคณะA-MED
103สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ถั่งเช่าให้ผลิตสารออกฤทธิ์คอร์ไดเซปินและกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราถั่งเช่าให้ผลิตสารออกฤทธิ์คอร์ไดเซปินใน
ถังหมักด้วยสูตรอาหารดังกล่าว
25/09/25632001005482ไทยไว ประทุมผาย และภูมิน นุตรทัตBIOTEC
104เซลล์แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ไอออน สำหรับใช้ในการทดสอบแบบอินซิตูและโอเพอรันโดด้วยรังสีเอกซ์22/09/25632001005366ไทยธัญญา แพรวพิพัฒน์ และคณะMTEC
105เซลล์แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ไอออน สำหรับใช้ในการทดสอบแบบอินซิตูและโอเพอรันโดด้วยเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์22/09/25632001005367ไทยธัญญา แพรวพิพัฒน์ และคณะMTEC
106เซลล์แบตเตอรี่22/09/25632002004306ไทยธัญญา แพรวพิพัฒน์ และคณะMTEC
107เซลล์แบตเตอรี่22/09/25632002004307ไทยธัญญา แพรวพิพัฒน์ และคณะMTEC
108เครื่องช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล25/09/25632001005467ไทยก่อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะMTEC
109อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล25/09/25632002004368ไทยก่อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะMTEC
110อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล25/09/25632002004369ไทยก่อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะMTEC
111วิธีการเตรียมช่องว่าง (cavity) แบบหลุมโค้ง (aspheric) สำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน25/09/25632001005471ไทยการุณ แซ่จอก และคณะNECTEC
112กระบวนการสุ่มข้อมูลและระบบของกระบวนการดังกล่าว25/09/25632001005476ไทยคณิน อึ้งสกุลสิริ และคณะNECTEC
113ระบบสุ่มตัวเลขฐานสิบและกระบวนการดังกล่าว25/09/25632001005477ไทยคณิน อึ้งสกุลสิริ และคณะNECTEC
114ตัวบ่งชี้จำเพาะกับเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae และวิธีการตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ด้วยตัวบ่งชี้จำเพาะดังกล่าว รวมทั้งชุดตรวจหาเชื้อดังกล่าว25/09/25632001005470ไทยวรางคณา สงสังข์ทอง และคณะBIOTEC
115ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความสูงของต้นข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว และชุดอุปกรณ์ปรับระดับความสูงของชุดหัวเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดดังกล่าว18/09/25632001005278ไทยอนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ และคณะMTEC
116ไมโคทอกซินเซนเซอร์บนฐานเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดไวต่อไอออน25/09/25632001005473ไทยวรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล และคณะNECTEC
117กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์คล้ายสาหร่ายสำหรับผลิตกรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า18/09/25632001005280ไทยพนิดา อุนะกุล และไพรัตน์ พุฒซ้อนNBT
118ระบบสันนิษฐานหมวดพุทธศิลป์
พระพุทธปฏิมาสยาม
22/09/25632001005373ไทยเทพชัย ทรัพย์นิธิ และคณะNECTEC
119ชุดทำความสะอาดแผ่นรองรับด้วยไอออนขณะหมุนในสุญญากาศ11/09/25632002004136ไทยพิทักษ์ เอี่ยมชัย และวิยะพล พัฒนะเศรษฐกุลNECTEC
120กระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกและการย้อมสีซัลเฟอร์แบบต่อเนื่องสำหรับวัสดุสิ่งทอที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติจากพืช22/09/25632001005371ไทยธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะBIOTEC
121อุปกรณ์ทดสอบการย่อยสลายในน้ำทะเล18/09/25632002004238ไทยฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง และคณะMTEC
122องค์ประกอบการเตรียมวัสดุปลูกพืชอากาศและวิธีการเตรียมวัสดุปลูกพืชอากาศนั้น25/09/25632001005468ไทยสุภาพร วันสม และคณะMTEC
123ระบบวัดความเร็วและระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและกระบวนการดังกล่าว25/09/25632001005474ไทยดุษฎี ตรีอำนรรคNECTEC
124กระบวนการหาหน่วยคำแฝงพยางค์เพื่อทำนายวรรณยุกต์18/09/25632001005285ไทยศวิต กาสุริยะ และคณะNECTEC
125เครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์18/09/25632002004236ไทยไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะA-MED,OMS
126เสายางจราจรล้มลุก25/09/25632002004365ไทยพงษ์ธร แซ่อุย และคณะMTEC
127ระบบควบคุมการยกยอ25/09/25632001005472ไทยเจริญมิตร วรเดช และคณะNECTEC
128ระบบแนะนำอาหาร25/09/25632001005478ไทยพิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด และคณะNECTEC
129เครื่องปรับอากาศชนิดดูดซึม25/09/25632001005480ไทยละออ โควาวิสารัช และคณะCPS,NECTEC
130แบตเตอรี่ชนิดไอออนสังกะสี18/09/25632001005282ไทยอนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และคณะNSD
131วิธีการเตรียมพอลิ (เอสเทอร์-บล็อก-ไกลซิดิล เมทาคริเลท) ที่มีโครงสร้างรูปดาวสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเรซินเหลว
ไวแสงในการพิมพ์สามมิติ
11/09/25632001005117ไทยวนิดา จันทร์วิกูล และคณะMTEC
132ระบบประเมินกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงกับน้ำหนักปัจจัยของผลิตภัณฑ์และวิธีการดังกล่าว18/09/25632001005286ไทยอภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ และคณะNECTEC
133กลไกเปิดดึงประตูด้วยเท้า18/09/25632002004237ไทยศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะMTEC
134โมดูลสร้างความดันอากาศลบแบบพกพา25/09/25632001005466ไทยฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล และคณะMTEC
135ห้องแรงดันลบ25/09/25632002004366ไทยฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล และคณะMTEC
136เครื่องสร้างแรงดันลบแบบพกพา25/09/25632002004367ไทยฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล และคณะMTEC
137ขั้วไฟฟ้าทำงานที่มีพื้นฐานเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) สำหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจหาสารประกอบกลุ่มเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (perfluorooctane sulfonate, PFOS), วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าทำงานดังกล่าว และ วิธีการใช้ขั้วไฟฟ้าทำงานดังกล่าว18/09/25632001005277ไทยชัญชณา ธนชยานนท์ และคณะMTEC
138อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกแบบพับได้สำหรับรถบรรทุก25/09/25632002004364ไทยศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะRMT,MTEC
139เชื้อราดัดแปลงพันธุกรรม Aspergillus aculeatinus25/09/25632001005481ไทยสุริษา สุวรรณรังษี และคณะBIOTEC
140ระบบและวิธีการตัดสัญญาณเสียงแบบเวลาจริงสำหรับระบบรู้จำเสียงพูด25/09/25632001005479ไทยสุรศักดิ์ บุญกล้า และคณะNECTEC
141อุปกรณ์แยกสารละลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis) สำหรับผลิตกรด
ไฮโปคลอรัส (HOCl)
25/09/25632001005465ไทยสมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และคณะMTEC
142ระบบสร้างเลขสุ่มจากควอนตัมทันเนลลิงไดโอดและกระบวนการดังกล่าว25/09/25632001005475ไทยคณิน อึ้งสกุลสิริ และคณะNECTEC
143องค์ประกอบการเตรียมวัสดุนาโนไฮบริดคิวบิค (nanohybrid cubic) สำหรับปลดปล่อยสารออกฤทธิ์22/09/25632001005368ไทยรวีวรรณ ถิรมนัส และคณะNANOTEC
144สูตรสารชีวภาพสำหรับกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกและฟอกขาวแบบต่อเนื่องในผ้าฝ้ายถัก11/09/25632001005118ไทยธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะBIOTEC, MTEC
145อนุภาคนาโนทองแบบผงเคลือบด้วย
ลิแกนด์ที่มีหมู่ปลายเป็นกรด
คาร์บอกซิลิก
28/05/25632001002958ไทยอัชฌา กอบวิทยาNECTEC
146อุปกรณ์ระบบเก็บข้อมูลแบบ Cold Data Storage (อุปกรณ์ Master)25/09/25632002004361ไทยเอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ และคณะNECTEC
147อุปกรณ์ระบบเก็บข้อมูลแบบ Cold Data Storage (อุปกรณ์ Slave)25/09/25632002004363ไทยเอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ และคณะNECTEC
148สารประกอบคูมารินที่ประกอบด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรดซินนามิกที่มีฤทธิ์ในการต้านการออกซิเดชัน และกระบวนการสังเคราะห์สารดังกล่าว28/09/25632001005579ไทยคมสันต์ สุทธิสินทอง และคณะNANOTEC
149สารประกอบคูมารินที่ประกอบด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรดซินนามิกที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และกระบวนการสังเคราะห์สารดังกล่าว28/09/25632001005578ไทยคมสันต์ สุทธิสินทอง และคณะNANOTEC
150ระบบผลิตเข็มขนาดไมโครเมตรแบบอาร์เรย์และกระบวนการผลิตดังกล่าว30/09/25632001005687ไทยยศวัต รายณะสุข และคณะNANOTEC
151ดัมพ์ช่วยในการยกรถบรรทุกเททะลายปาล์มแบบขับเคลื่อนที่ได้30/09/25632002004469ไทยดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และคณะMTEC
152ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูก30/09/25632002004458ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
153ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูกแบบที่ 130/09/25632002004462ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
154ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูกแบบที่ 230/09/25632002004463ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
155ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูกแบบที่ 330/09/25632002004465ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
156ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูกแบบที่ 430/09/25632002004467ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
157ยางซับแรงกระแทกที่ติดตั้งเสริมกับราวลูกฟูกแบบที่ 530/09/25632002004468ไทยอุทัย เทพสุวรรณ์ และคณะMTEC
158เครื่องจัดเก็บและลำเลียงท่อ28/09/25632001005571ไทยกมล เขมะรังษี และคณะNECTEC
159อุปกรณ์กำเนิดและรับสัญญาณ
เทระเฮิรตซ์แบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสง
28/09/25632001005569ไทยขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ และคณะNECTEC
160ขั้วนำไฟฟ้าโปร่งแสงและการประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์30/09/25632001005717ไทยทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ และคณะNECTEC
161ระบบการรักษาความปลอดภัยในเซอร์วิสเชน และกระบวนการดังกล่าว30/09/25632001005709ไทยมลธิดา ภัทรนันทกุล และคณะNECTEC
162อุปกรณ์ยืดระยะเวลาทำความสะอาดหัววัดปริมาณแก๊สที่่ละลายในของเหลว30/09/25632001005716ไทยคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร และคณะNECTEC
163วิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการสำหรับการเรียนรู้
เชิงลึกในงานด้านการรู้จำรูปแบบ
30/09/25632001005712ไทยสรรพฤทธิ์ มฤคทัตNECTEC
164อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของถุงลมนิรภัยแบบสวมใส่30/09/25632001005701ไทยศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะMTEC
165แท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนแนวตรงชนิดที่มีก้านยึด30/09/25632002004434ไทยศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะMTEC
166กระบวนการวิเคราะห์สัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักร28/9/25632001005573ไทยฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล และคณะMTEC
167กระบวนการวิเคราะห์สัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักร28/9/25632001005574ไทยฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล และคณะMTEC
168ระบบประมาณค่ามุมใบข้าวโดยใช้ข้อมูลภาพสามมิติ และกระบวนการดังกล่าว28/9/25632001005570ไทยศิริชัย ปริตโตทกพร และคณะNECTEC
169ฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติทนต่อความร้อน28/9/25632001005575ไทยอทิตย์สา เพ็ชรสุข และคณะMTEC
170อุปกรณ์แพร่กระจายหัวเชื้อเห็ดเพิ่มอัตราการเจริญเส้นใยในก้อนวัสดุเพาะ28/9/25632001005572ไทยสุภาวดี อิงศรีสว่าง และคณะBIOTEC, MTEC
171เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris BMGC347 และ BMGC348 ที่สามารถตกตะกอนได้เองและทนต่อแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงสำหรับการผลิต
ไอโซบิวทานอลอย่างมีประสิทธิภาพ
28/9/25632001005568ไทยวีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และคณะBIOTEC
172วิธีการเตรียมไฮโดรเจลคอมพอสิตที่ควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญแบบชอบน้ำและสารสำคัญแบบไม่ชอบน้ำ30/9/25632001005697ไทยวนิดา จันทร์วิกูล และคณะMTEC
173วิธีการเตรียมไฮโดรเจลคอมพอสิตที่ควบคุมการปลดปล่อยสารปฏิชีวนะแบบชอบน้ำ30/9/25632001005699ไทยบุญล้อม ถาวรยุติการต์ และคณะMTEC
174กรรมวิธีการกระตุ้นการทำงานของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกห่อหุ้มใน
แอลจิเนตไฮโดรเจล ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ประกอบรวมด้วยสารปรับโครงสร้างไฮโดรเจลนั้น
30/09/25632001005698ไทยปวีณา อุปนันต์ และคณะMTEC
175ระบบแนะนำคำสำหรับการพิมพ์แบบต่อเนื่องสำหรับการถอดความเสียงแบบทันต่อเวลาที่ใช้ผู้พิมพ์หลายคน30/09/25632001005714ไทยอนันต์ลดา โชติมงคล และคณะA-MED
176ตำรับผลิตภัณฑ์ครีมที่มีอนุภาคนาโน
กักเก็บสารสำคัญจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันรักษาโรคเต้านมอักเสบในระยะไม่แสดงอาการ (Subclinical mastitis) สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
30/09/25632001005692ไทยณัฎฐิกา แสงกฤช และคณะBIOTEC,
NANOTEC
177อุปกรณ์ทดสอบการสึกกร่อนแบบหลายรูปแบบ (multi-mode erosion)30/09/25632001005702ไทยปนัดดา เช็พเพิร์ด และคณะRMT
178ระบบและวิธีการตรวจจับความหนาแน่นของผู้เข้าชม30/09/25632001005713ไทยกมล เขมะรังษี และคณะNECTEC
179ชุดแผ่นรองรับสำหรับการยกระดับสัญญาณรามานที่พื้นผิว (surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS) แบบใช้อิเล็กตรอนร้อน (hot electron) และวิธีการเตรียมชุดแผ่นรองรับดังกล่าว30/09/25632001005693ไทยอรรณพ คล้ำชื่น และคณะNANOTEC
180อุปกรณ์เปิดประตูด้วยเท้า30/09/25632001005703ไทยศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะMTEC
181ระบบตรวจวัดอนุภาคในอากาศด้วยเทคนิคควอทซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ ร่วมการตรึงอนุภาคด้วยสนามไฟฟ้า และอุปกรณ์ดังกล่าว30/09/25632001005718ไทยคทา จารุวงศ์รังสี และคณะNECTEC
182สารสวิทเทอร์ไอออนิก ที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก และวิธีการเตรียมสาร
สวิทเทอร์ไอออนิกดังกล่าว
30/09/25632001005696ไทยวรายุทธ สะโจมแสง และคณะNANOTEC
183อุปกรณ์ป้องกันการติดหล่มด้วยล้อใบพายกางได้อัตโนมัติแบบโครงหกเหลี่ยม30/09/25632002004435ไทยภัทรพงศ์ ชูปัญญา และคณะMTEC,NECTEC
184อุปกรณ์ป้องกันรถติดหล่มด้วยล้อใบพายกางอัตโนมัติแบบเดลต้า30/09/25632002004436ไทยภัทรพงศ์ ชูปัญญา และคณะMTEC, NECTEC
185อุปกรณ์ป้องกันรถติดหล่มด้วย
ล้อใบพายกางอัตโนมัติ
30/09/25632001005704ไทยภัทรพงศ์ ชูปัญญา และคณะMTEC, NECTEC
186วิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการสำหรับการรู้จำ
วัตถุโดด
30/09/25632001005710ไทยสรรพฤทธิ์ มฤคทัตNECTEC
187ชุดอุปกรณ์และวิธีการสร้างการ์ตูนนิทานพูดได้จากภาพนิ่งของใบหน้าของตัวละครในการ์ตูนนิทานและเสียงพูดเล่าเรื่องของการ์ตูนนิทาน30/09/25632001005715ไทยขวัญชีวา แตงไทย และคณะNECTEC
188กระบวนการจับใจความสำคัญโดยอัตโนมัติแบบบูรณาการเชิงมโนทัศน์30/09/25632001005711ไทยพรพิมล ผลินกูล และคณะNECTEC
189แผ่นรองรับการขยายสัญญาณรามาน28/09/25632001005576ไทยกมลวรรณ ธรรมเจริญ และพรพิมล วงศ์สุวรรณNANOTEC
190เครื่องผลิตยางมาสเตอร์แบทซ์จากน้ำยางผสมสารตัวเติม และวิธีการผลิตด้วยเครื่องดังกล่าว28/09/25632001005577ไทยสิทธิกร ลาภาพงศ์ และคณะMTEC
191วิธีการเตรียมโฟมโลหะ (metal foam) ที่มีความพรุนสูง28/09/25632001005580ไทยสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ และชลลดา ดำรงMTEC
192เครื่องผสมยางแบบเปียก30/09/25632001005694ไทยฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะMTEC
193เครื่องสร้างรังสีเอกซ์ในการถ่ายภาพและหน่วยกักเก็บพลังงาน30/09/25632001005719ไทยณัชพงศ์ หัตถิNECTEC
194แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย30/09/25632001005720ไทยประเสริฐ เฉลิมการนนท์ และคณะA-MED
195องค์ประกอบการเตรียมหน้ายางล้อตันที่ลดการสะสมความร้อน และวิธีการเตรียมหน้ายางล้อตันดังกล่าว30/09/25632001005700ไทยวุฒิชัย ไทยเจริญ และคณะMTEC
196แพลตฟอร์มชุดเครื่องยิงลูกบอลแบบโพรเจกไทล์30/09/25632001005695ไทยอนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ และคณะMTEC
197ชุดเครื่องยิงลูกบอลแบบโพรเจกไทล์30/09/25632002004437ไทยอนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ และคณะMTEC
198แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย30/09/25632002004433ไทยประเสริฐ เฉลิมการนนท์ และคณะA-MED
199ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดหัวใจ28/09/25632002004386ไทยกวิน การุณรัตนกุล และคณะA-MED, MTEC
200ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดหัวใจ28/09/25632002004387ไทยกวิน การุณรัตนกุล และคณะA-MED, MTEC