หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
7 พ.ย. 2561
0
THAILAND 4.0

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติของการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคง นอกจากนี้ ในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ที่ผ่านมาการกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง การขยายตัวของประชากรในเขตเมือง การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกก่อให้เกิดโอกาสและภาวะคุกคามต่อการพัฒนาของประเทศไทย

7 พ.ย. 2561
0
แชร์หน้านี้: