หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) การจัดการความรู้เริ่มต้นด้วยการไหลของความรู้ (Knowledge Flow)
การจัดการความรู้เริ่มต้นด้วยการไหลของความรู้ (Knowledge Flow)
21 ก.ย. 2566
0
การจัดการความรู้ (KM)

การไหลของความรู้ คือการที่ความรู้ที่สำคัญที่สุดเคลื่อนย้ายทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และไปยังคนที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง เริ่มต้นเมื่อความรู้ใหม่เกิดขึ้น

เครื่องมือการจัดการความรู้หรือแนวทาง ซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดการไหลของความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่สนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายของการจัดการความรู้และองค์กร

กระบวนการไหลของความรู้ของ APQC (American Productivity and Quality Center) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน พูดถึงวิธีที่ความรู้เคลื่อนย้ายทั่วทั้งองค์กร ได้แก่

1. สร้าง (Create) การสร้างความรู้เกิดขึ้นทุกวันในแนวทางที่แตกต่างกันมาก เช่น การทดลองใหม่ แผนการปฏิบัติสำหรับลูกค้าใหม่
2. ระบุ (Identify) ระบุความรู้ที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์และการปฏิบัติ เพื่อมุ่งไปที่ความรู้นั้น พนักงานแต่ละคนควรระบุความรู้เพื่อแบ่งปันในหลักสูตรของงาน
3. เก็บรวบรวม (Collect) เก็บความรู้ไว้ใน เช่น ฐานข้อมูล หรือ blog การเก็บรวบรวมสามารถเกิดขึ้นผ่านกิจกรรม ในเหตุการณ์ เช่น การประชุมในทีม หรืองานประจำ
4. ทบทวน (Review) ทบทวนและประเมินความรู้สำหรับความตรงประเด็น ความถูกต้อง และการใช้ ความรู้บางอย่างต้องการการทบทวนอย่างเป็นทางการโดยผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ความรู้อื่น ๆ สามารถได้รับการทบทวนและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยชุมชนผู้ใช้
5. แบ่งปัน (Share) แบ่งปันความรู้สู่คนอื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหรือการอภิปราย และหรือตอบคำถาม
6. เข้าถึง (Access) ส่งผ่านความรู้และหรือความชำนาญจากคนหนึ่งถึงคนหนึ่ง หรือจากคนหนึ่งถึงหลายคน
7. ใช้ (Use) ความรู้ถูกใช้ในรูปแบบปัจจุบันและประยุกต์ใช้กับอีกหนึ่งสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการ หรือตัดสินใจ

ที่มา: Lynda Braksiek (August 30, 2023). Managing Knowledge Starts with Knowledge Flow. Retrieved September 19, 2023, from https://www.apqc.org/blog/managing-knowledge-starts-knowledge-flow

แชร์หน้านี้: