หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ NSTDA Services 2023
NSTDA Services 2023
22 มี.ค. 2566
0
เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกัน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ ทีเอ็มซี (TMC) และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค (NANOTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หรือ เอ็นเทค (ENTEC)

สวทช. มีภารกิจหลัก คือ การทำวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาประเทศ โดย สวทช. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย การรับจ้างวิจัย การให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม การสร้างและการเข้าถึงคลังข้อมูลผลงานวิจัย การช่วยจัดหาข้อมูลวิชาการที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ ไว้รองรับ

นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวเอง ยังสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศได้ เพื่อดำเนินการวิจัยคู่ขนานไป หรือเชื่อมโยงกับ สวทช. ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

แชร์หน้านี้: