หน้าแรก ประกาศผลรางวัลโครงการ Software Park – WealthMagik 3 ทีมสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 7 “ออมลงทุน คุณทำได้”
ประกาศผลรางวัลโครงการ Software Park – WealthMagik 3 ทีมสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 7 “ออมลงทุน คุณทำได้”
22 ก.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรไอที กับบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้มาอย่างยาวนาน ถือได้ว่ามีส่วนช่วยผลักดัน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยในเรื่องการบริหารเงินออมเพื่ออนาคต ด้วยเล็งเห็นว่า คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งควรเป็น ความรู้พื้นฐานสำหรับทุกครอบครัว

(22 กันยายน 2565) ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ประกาศผลรางวัล “โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 ตอน ออมลงทุน คุณทำได้” โดยโครงการฯ มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนบริหารเงินออม และเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อไปยังทุกกลุ่มสังคม ผ่านการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และวิดิทัศน์เรื่องสั้น ซึ่งเป็นสื่อความรู้ที่เข้าถึง และเข้าใจง่ายมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ Software park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 นี้ ได้กำหนดหัวข้อ การประกวดคือ “ออมลงทุน คุณทำได้” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในสังคมได้รู้ว่าการบริหารเงินออม ให้งอกเงยนั้น ใครๆ ก็สามารถทำได้ และการออมเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องรู้จักนำเงินออมนั้นมา บริหารโดยการ “ออมลงทุน” เพื่อขยายต่อยอดเงินออมของเราให้งอกเงย และสร้างอนาคตที่ดียามเกษียณ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลได้แก่ 1. รางวัลแอนิเมชันสำหรับนักเรียน นักศึกษา 2. รางวัลแอนิเมชันสำหรับบุคคลทั่วไป และ 3. รางวัลผลิตวีดีโอสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทรางวัลมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลแอนิเมชันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทีม Heavy Mind Production จากผลงานเรื่อง “First time ครั้งนี้ ก็โดนที เสียแล้ว” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม PINEAPPLE Mini จากผลงานเรื่อง “NOWIZ’ Adventure” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ผมอยากทำแอนิเมชัน จากผลงานเรื่อง “stable life”

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลแอนิเมชันสำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม Pi-Pi MAMA (ไปๆ มาๆ ) จากผลงานเรื่อง “you can do it” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ss8 ss5 เหลือซีวั่นลูกต่อโฮ้ปป จากผลงานเรื่อง แมว 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม นั่นสินะ จากผลงานเรื่อง “Destructible values”

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัล Short Video สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม The Superproductionmans จากผลงานเรื่อง “พี่ชาย” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม MOVING IMAGE จากผลงานเรื่อง “สยองขวัญการเงิน” รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ราหูฟิล์ม จากผลงานเรื่อง “ผีถ้วยแก้ว”

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพด้านสื่อสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้นำความรู้ด้านการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์แอนิเมชัน หรือหนังสั้น ผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลมาประยุกต์เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้าใจง่าย ตลอดจนมีเวทีนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่ออนาคต ในขณะที่ พันธมิตรหลักที่ร่วมจัดงาน ได้แก่ Wealth Management System ก็ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จัก และเข้าถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยวางแผนบริหารเงินออมให้งอกเงยด้วยการออมลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการออม และบ่มเพาะวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนไทยสำหรับการวางรากฐานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

“จากสถิติที่พบว่าจำนวนประชากรกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” คือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะสร้างผลกระทบในระดับบุคคล เรื่องผู้สูงอายุที่มีสภาวะขาดเงินออม ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะสังคมสูงวัย จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจากแนวคิด Active Ageing องค์การอนามัยโลก ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญของการเป็น Active Ageing 3 ประการ คือ การมีสุขภาพดี มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมและมีคุณค่าทางสังคม ดังนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การวางแผนทางการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดี”

ด้าน ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ CEO บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการประกวดมายาวนานถึง 7 ปี แน่นอนว่า เราสามารถถ่ายทอด ความรู้พื้นฐานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมเงิน หรือการออมลงทุน กระจายไปยังหลายกลุ่มสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือแม้แต่สังคมคนทำงานที่เริ่มคิดวางแผนทางการเงินให้ได้เรียนรู้การวางแผนบริหารการเงินที่ถูกต้อง เรียนรู้แนวทางการบริหารเงินให้งอกเงยอย่างถูกวิธี จึงเป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดโครงการที่นอกจากจะสร้างนักการเงินมือใหม่แล้ว ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้มาแสดงศักยภาพด้านจินตนาการผสมผสานความรู้ ความสามารถทางไอที ถ่ายทอดเนื้อหาด้านการเงินที่ยากๆ มาเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้นที่สนุก และเข้าใจง่าย

“เวทีการประกวดนี้ นอกจากเราจะได้สร้างนักแอนิเมชัน และผู้ผลิตหนังสั้นฝีมือดีแล้ว เรายังได้สร้างนักการเงินตัวน้อยที่จะกลายเป็นมืออาชีพในวันข้างหน้า ได้เรียนรู้การบริหารเงินออมที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับครอบครัว และสังคมรอบข้างได้ต่อไป ต้องไม่ลืมว่าการบริหารเงินออมส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่ดี”

22 ก.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: