หน้าแรก “ศุภมาส” นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
“ศุภมาส” นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
14 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศุภมาส” นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

(วันที่ 13 มิถุนายน 2567) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อศึกษาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมและประชาชน โดยมี พ.ท.เอกพจน์ นามถาวร นายทหารฝ่ายเสนาธิการโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและคณะจิตอาสาฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสาน ต่อยอด และพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากสาเหตุอื่น ๆ รวมถึงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนมีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง เศรษฐกิจครัวเรือน ขยะ เขาหัวโล้น ดินเสีย และ น้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ฝึกฯ อาทิ โครงการอนุรักษ์กระบือไทย บ้านดิน แท็งก์น้ำยักษ์ และสวนแนวตั้ง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจปัญหา วิธีการในการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคมควบคู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงด้วย

แชร์หน้านี้: