หน้าแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ไทย-ฝรั่งเศส ร่วมหารือทวิภาคีด้านวิจัย-นวัตกรรม ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับความสัมพันธ์ เน้นความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ไทย-ฝรั่งเศส ร่วมหารือทวิภาคีด้านวิจัย-นวัตกรรม ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับความสัมพันธ์ เน้นความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
21 ต.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : Thailand and France bolster collaboration in higher education and research

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 – นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชีลวี เรอไตโย (Prof. Dr. Sylvie Retailleau) รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และร่วมลงนาม “แถลงการณ์แสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวง อว. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชีลวี รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฯพณฯ ฌ็อง – โกลด ปวงเบิฟ ( H.E. Mr. Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ดร.ซาวิเยร์ โกรแมทร์ (Dr. Xavier Grosmaitre) ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และอุดมศึกษา พร้อมคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ เยือน สวทช. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือกับ สวทช. และชมนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของธนาคารทรัพยากรชีวพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) และโครงการห้องปฏิบัติการร่วมระหว่าง สวทช. และ Institut de recherche pour le développement (IRD)

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. ได้ร่วมต้อนรับคณะของ ศาสตราจารย์ ดร.ชีลวีฯ โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้นำเสนอภาพรวมกิจกรรมวิจัยและความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เช่น ภารกิจการดำเนินกิจกรรมด้าน วทน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ BCG Economy Model โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชีลวี แสดงความสนใจการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สวทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการร่วมมือกันในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยของประเทศในเขตพื้นที่ EECi เช่น Plant Factory และเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

หลังการหารือ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ได้นำคณะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ NBT ด้านเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการสูญเสียความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพระยะยาว (Long-term Conservation) รวมทั้งเป็นคลังทรัพยากรชีวภาพสำรองของประเทศ (Long-term Biobanking Facility) โดยมี ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการ NBT เป็นผู้ให้ข้อมูล และได้ชมนิทรรศการภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการร่วมระหว่าง สวทช. และ IRD ในโครงการ SIMPLE Project ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน โดยใช้เทคโนโลยี VR เพื่อจำลองโครงการพื้นฐานที่อ้างอิงจากสภาพแวดล้อมจริง และโครงการ GAMA Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจำลองสภาพแวดล้อมแสดงผลแบบสามมิติผ่านทางแอพลิเคชันเพื่อใช้ศึกษาและออกแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การวางผังเมือง

 

 

 

แชร์หน้านี้: