หน้าแรก สวทช. – ธ.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีมอบทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 25 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 5 ผลักดัน..!! เยาวชนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. – ธ.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีมอบทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 25 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 5 ผลักดัน..!! เยาวชนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ก.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 3 กรกฎาคม 2566) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง จัดพิธีแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) ระยะยาวรุ่นที่ 25 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 5

โดยสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือก จนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศ และดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (JSTP-SCB)

โดยหลังจากกิจกรรมปฐมนิเทศแล้ว เยาวชนทั้งหมดจะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี วันที่ 3 -5 กรกฎาคม 2566 โดยวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จะมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในเรื่อง “ความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน และการจัดการสินทรัพย์ พร้อมด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ อีกด้วย

ทั้งนี้ ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.  และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนหน่วยงานกล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติผ่านและได้รับทุนจำนวน 11 คน ประกอบด้วย ทุน JSTP ระยะยาว จำนวน 6 คน และ JSTP-SCB จำนวน 5 คน

ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนากำลังคนของ สวทช. มีเป้าหมายในการเฟ้นหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน โดยจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยให้คำดูแล แนะนำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมต่อไปในอนาคต

เยาวชนได้มุ่งมั่นดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆของโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการส่งเสริมในระยะยาว จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มาจากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกโดย สวทช. โดยความร่วมมือจากกรรมการสาขาต่างๆ ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อก้าวสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยต่อไปในอนาคต

นอกจากเยาวชนในโครงการ JSTP รุ่นที่ 25 ยังมีเยาวชนในโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 5) ซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนในโครงการ JSTP-SCB ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุน จำนวน 5 คน เพื่อเข้าสู่การรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเชื่อมโยงและส่งต่อการรับทุนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นสถานที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชน ให้มีใจไฝ่รักในวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมนักเรียนทุนของ สวทช. ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษร่วมกัน เพื่อที่จะได้บูรณาการองค์ความรู้ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีต่อไปในอนาคต ดร.พัชร์ลิตา กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะ เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคาร ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ ซึ่งต้องวางรากฐานตั้งแต่เป็นเยาวชน ธนาคารจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนของ สวทช. JSTP-SCB ตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อค้นหา บ่มเพาะ และส่งเสริมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความสามารถ สูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของวงการวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ นั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จนได้รับเป็นนักเรียนทุนในโครงการ JSTP และ JSTP-SCB ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ พิเศษในระดับอัจฉริยะ จึงขอฝากให้น้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับโอกาสแสวงหาความรู้ และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์จากกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการบ่มเพาะของโครงการที่จะจัดขึ้นมาเป็นต้นทุนชีวิตใน การพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคต ตลอดจนค้นพบ เส้นทางในการประกอบอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป

แชร์หน้านี้: