หน้าแรก การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (RICE INNOVATION AWARDS 2021)
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (RICE INNOVATION AWARDS 2021)
16 มิ.ย. 2564
0
ข่าวหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทย จนบรรลุผล

 

ประเภทผู้สมัคร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือ สถาบันการศึnษาระดับอุดมศึกษา
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สมัครที่มาจาก “ชุมชน”

 

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รําข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสําคัญโดยอาจจะเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่ หรือการใช้ภูมิปัญญา พื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
 • ระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และไม่ได้ อยู่ในเชิงwาณิชย์มาแล้วเกิน 2 ปี

 

กำหนดระยะเวลา

 • ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ตัดสินผลงาน 16 กันยายน 2564
 • พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564

 

ติดต่อสอบถาม

https://thairice.org/
https://www.facebook.com/ThaiRiceFoundationTh
E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com
โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626

16 มิ.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: