คู่มือบริการอื่นๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ภารกิจ : การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการ

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม

การขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมตามมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทย http://www.innovation.go.th/step/
การขอรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช. https://www.nstda.or.th/tei/download.html
การขอรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน https://www.nstda.or.th/tei/service/startup.html
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% https://www.nstda.or.th/rdp/

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

การรับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ https://www.nstda.or.th/tlo/content.php?id=3


ภารกิจ : การสนับสนุนและดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน
การขอใช้บริการ iTAP ในการจัดคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี ขอคำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนา https://itap.nstda.or.th

 

ภารกิจ : การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานภายใต้สายงานพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา https://www.nstda.or.th/home/mission/scholarship-page/#s1

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

 การฝึกอบรมและสัมมนา https://www.nstdaacademy.com/

 

ภารกิจ : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
การขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม https://www.nstda.or.th/ctec/services_request_process/
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
การเช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ http://swpark.or.th/

 

การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/nstda-oic-services/

 

.

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ภารกิจ : การสนับสนุนและดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน
ขั้นตอนการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว) (PM-CO-ITAP-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานภายใต้สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (PM-CO-RDIM-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (PM-CO-ORI-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (PM-CO-RGD-01)

 

ภารกิจ : การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการ
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
ขั้นตอนการจัดอบรมและสัมมนา (PM-CO-CFA-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (PM-CO-SWP-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (PM-CO-TMA-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (PM-CO-TEI-01)
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยี (PM-CO-TEI-02)
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PM-CO-RDI-01)
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PM-CO-RDI-02)
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (PM-CO-INS-01)
การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (PM-CO-RGD-01)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (G-CO-RDI-02)
ขั้นตอนการขออนุมัติร่วมลงทุน (PM-CO-NIC-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
ขั้นตอนการสัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรมให้คำปรึกษา สำหรับบุคคลภายในและภายนอก สวทช. (PM-CO-BIC-01)
ขั้นตอนกระบวนการให้เงินสนับสนุน (PM-CO-BIC-02)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
ขั้นตอนการบริการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สำหรับหน่วยงานภายใน (PM-CO-TLO-01)

 

ภารกิจ : การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา (PM-CO-YST-01)
ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (PM-CO-YST-02)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
ขั้นตอนการจัดอบรมและสัมมนา (PM-CO-CFA-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (PM-CO-SWP-01)

 

ภารกิจ : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
คู่มือการทำงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (DM-NS-CTEC-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
 ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (PM-NS-NCTC-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 ขั้นตอนการใช้เช่าพื้นที่สำนักงาน (PM-CO-SWP-02)
ขั้นตอนการให้บริการอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม (PM-CO-SWP-03)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 ขั้นตอนการให้บริการใช้พื้นที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (PM-CO-SMS-01)
ขั้นตอนการให้บริการที่พัก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (PM-CO-SMS-02)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ขั้นตอนกระบวนการบริหารพื้นที่เช่าภาคเอกชนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (PM-CO-TSP-01)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ขั้นตอนการให้บริการห้องฝึกอบรม สัมมนา และพื้นที่แสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (PM-CO-TCC-01)