บริการวิเคราะห์และทดสอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
รายละเอียดบริการ:
 • สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ
 • ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
 • พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช.

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC

ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

บริการ

 • บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาตร์

 • พัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ : กระดาษ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม,เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, สี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์, พลาสติก และโลหะ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์, อาหาร และอาหารสัตว์, เกษตร,พอลิเมอร์ ปิโตรเคมี และน้ำมัน, เทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB) ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC อีกด้วย

บริการ

 • บริการทดสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์

 • บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
 1. information technology Products
 2. Household Appliance
 3. Luminary products
 4. Broadcast receivers
 5. Telecommunication Products
 6. Electronic toys
 7. Automotive products
 8. Medical devices
 9. Antenna products
 10. Machinery products
 11. Telecommunication Products
 12. Battery
 13. Railway products and system
 14. Military products
 • บริการตรวจคุณภาพโรงงาน
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือ
 • บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
 • บริการสำรวจสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การวิจัยและพัฒนา
 • การให้คำปรึกษา
 • บริการฝึกอบรม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited (Lucideon) ประเทศอังกฤษ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก.โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ

บริการ

02 564 6500 ต่อ 4215 , 02 564 7000 ต่อ 71960
ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES

บริการทดสอบด้านความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เซลล์เพาะเลี้ยงแบบจำลองเนื้อเยื่อสามมิติ และวิธีทางเลือกที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล

บริการ

NSTDA Fabrication and Engineering Service Division: NFED

ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม สวทช. ให้บริการงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมแบบครบวงจร รองรับการทดลองผลิตและสนับสนุนการผลิต Low Volume

บริการ

 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบพัฒนาต้นแบบวิจัย/ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในงานด้านวิศวกรรม
 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบและวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม
 • สร้างต้นแบบ และชิ้นงาน หรือออกแบบสร้างอะไหล่ทดแทน ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูง
 • สร้างชิ้นงาน ด้วย 3D Printing ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุตสาหกรรม
 • ออกแบบพัฒนาระบบ IoT , Web Monitoring ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ และการศึกษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือด้านการผลิต
02 564 7000 ต่อ 1800-1

>