NSTDA Talent Mobility

NSTDA Talent Mobility
คืออะไร

การนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ไปสนับสนุนด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชนภายในประเทศ โดยบุคลากร สวทช.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานเชื่อมโยงผลงานวิจัยต่างๆ ของ สวทช.

หมายเหตุ ต้องเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน SME และ Start-up ยกเว้นหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศหรือจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทที่มาจากต่างประเทศ

รูปแบบของการไปปฏิบัติงานของบุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการ NSTDA Talent Mobility

การวิจัยและพัฒนา
การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้ จากการเข้าร่วมโครงการ

1

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำผลงานวิจัย มาเพิ่มคุณภาพหรือ ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2

มีผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำในการร่วมวิจัยและพัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3

เกิดการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระยะยา

4

ข้อมูลหรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างโครงการ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานที่ไป Talent Mobility (เว้นแต่มีการตกลงเป็นรูปแบบอื่น แล้วแต่กรณี)

รูปแบบของการไปปฏิบัติหน้าที่

1

ระยะเวลาการปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน 1 ปี สามารถขออนุมัติต่อเนื่องได้แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง
(กรณีมีความจำเป็นผู้อำนวยการสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงได้)

2

บุคลากรไปปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3

หน่วยงาน TM มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนักวิจัย พนักงาน สวทช. และ สวทช. จะมีคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมทุก 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

iService Center
e-mail: iservice@nstda.or.th
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1111