บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
บริการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยนั้น

ทางสำนักงบประมาณ ได้เปิดเผยบัญชีนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมไทยได้

โดยสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ : http://www.bb.go.th/

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ คือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อที่ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิ์ประโยชน์

ข้อมูลอื่นๆ