หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
14 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 โดย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. เอกสารนำเสนอใน 5 หัวข้อเรื่อง คือ

  1. การปฏิรูประบบราชการไทย
  2. ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐใต้บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบราชการ 4.0
  3. องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0
  4. กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
  5. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

14 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: