หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
10 เม.ย. 2566
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-A
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2566
(28,320 ล้านบาท)
1.65 เท่า
(4,681 ล้านบาท)
KS1-B
มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท
ในภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม
2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2566
(6,230 ล้านบาท)
2.49 เท่า
(7,035 ล้านบาท)
KS1-C
การพัฒนาบุคลากร /อาชีพ ด้วย วทน.
จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้าน วทน.
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
13,000 คน
5,754 คน
ความมั่นคงองค์กร KS2
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 25 ร้อยละ 10.63
กระบวนการภายใน KS3
การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัวขึ้น
สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สวทช. เพิ่มมากขึ้น เป้าหมายร้อยละ 100 ร้อยละ 20.60
ความสามารถองค์กร KS4
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชนหรือชุมชน
KS4-1 สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร้อยละ 28.41
KS4-2 จำนวนบริษัท/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 330 โครงการหรือชุมชน 114 โครงการ/ชุมชน
KS4-3 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (~ 516 รายการ) 356 รายการ
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ
85 บทความ
ทรัพย์สินทางปัญญา 30 คำขอ/ 100 คน
58 คำขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 19 รายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 330 ชุมชน 114 ชุมชน
สร้างความสามารถ SME (ITAP) 660 โครงการ 191 โครงการ
สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 65 ผลงาน 35 ผลงาน
รับรองโครงการวิจัยของ
ภาคเอกชน (ภาษี 200%)
มูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท มูลค่ารวม 918.39 ล้านบาท
บริการวิเคราะห์ทดสอบ 35,658 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายการ แผน ผล
รายจ่าย 8,260.00 ล้านบาท 4,206.15 ล้านบาท
รายรับจากการดำเนินงาน 1,900.00 ล้านบาท 816.45 ล้านบาท

หมายเหตุ : แผนรายรับจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2566 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท (ไม่รวม ววน.)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบกับแผนและค่าเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายจริง
1. รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน 5,500.00 2,633.52
   1.1 รายจ่ายงบบุคลากร
2,668.00 1,289.39
   1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน
2,832.00 1,344.13
     – กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช.
570.00 258.65
     – กลุ่มแผนงานวิจัย วทน. และบริหารวิจัย
1,000.00 494.54
     – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน
360.00 125.51
     – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน
40.00 14.22
     – กลุ่มแผนงานพัฒนา สร้างเสริม และพัฒนาบุคลากรวิจัย
232.00 103.50
     – กลุ่มแผนงานบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม
240.00 168.52
     – กลุ่มแผนงานบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง
390.00 179.19
2. รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 2,500.00 1,585.65
3. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120.00 (13.02)
4. รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 140.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น* 8,260.00 4,206.15

* หมายเหตุ : การปรับกรอบงบประมาณประจำปี 2566 จาก 8,300 ล้านบาท เป็น 8,260 ล้านบาท เนื่องจากเงินคงเหลือในกองทุน ณ 30 ก.ย. 2565 ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ 40 ล้านบาท ซึ่งผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

แชร์หน้านี้: