หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
22 ธ.ค. 2566
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-A
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2566
(28,320 ล้านบาท)
19.07 เท่า
(46,698 ล้านบาท)
KS1-B
มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท
ในภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม
2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2566
(6,230 ล้านบาท)
6.20 เท่า
(15,194 ล้านบาท)
KS1-C
การพัฒนาบุคลากร /อาชีพ ด้วย วทน.
จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้าน วทน.
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
13,000 คน
13,708 คน
ความมั่นคงองค์กร KS2
สัดส่วนรายรับเงินนอกงบประมาณ ต่อค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 25 ร้อยละ 29.16
กระบวนการภายใน KS3
การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัวขึ้น
สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สวทช. เพิ่มมากขึ้น ดำเนินการตามแผนได้
ร้อยละ 100
ความสามารถองค์กร KS4
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชนหรือชุมชน
KS4-1 สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร้อยละ 56.30
KS4-2 จำนวนบริษัท/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 330 โครงการหรือชุมชน 376 โครงการหรือชุมชน
KS4-3 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (~ 516 รายการ) 532 รายการ
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ
54.48 ฉบับ ต่อบุคลากรวิจัย 100 คน (711 บทความ)
ทรัพย์สินทางปัญญา 30 คำขอ/ 100 คน
19.31 คำขอ ต่อบุคลากรวิจัย 100 คน (252 คำขอ)
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 516 รายการ 532 รายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 330 ชุมชน 376 ชุมชน
สร้างความสามารถ SME (ITAP) 660 โครงการ 689 โครงการ
สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 65 ผลงาน 73 ผลงาน
รับรองโครงการวิจัยของ
ภาคเอกชน (ภาษี 200%)
มูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท มูลค่า 1,178.84 ล้านบาท
บริการวิเคราะห์ทดสอบ 82,000 รายการ 83,742 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายการ แผน ผล
รายจ่าย 8,260.00 ล้านบาท 6,896.61 ล้านบาท
รายรับจากการดำเนินงาน 2,315.00 ล้านบาท 2,350.17 ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบกับแผนและค่าเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายจริง
1. รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน 5,500.00 5,037.68
   1.1 รายจ่ายงบบุคลากร
2,668.00 2,479.21
   1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน
2,832.00 2,558.47
     – กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช.
570.00 436.18
     – กลุ่มแผนงานวิจัย วทน. และบริหารวิจัย
1,000.00 970.05
     – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน
360.00 287.04
     – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน
40.00 32.72
     – กลุ่มแผนงานพัฒนา สร้างเสริม และพัฒนาบุคลากรวิจัย
232.00 235.26
     – กลุ่มแผนงานบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม
240.00 253.29
     – กลุ่มแผนงานบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง
390.00 343.93
2. รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 2,500.00 1,774.43
3. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120.00
4. รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 140.00 84.50
รวมงบประมาณทั้งสิ้น* 8,260.00 6,896.61

* หมายเหตุ : การปรับกรอบงบประมาณประจำปี 2566 จาก 8,300 ล้านบาท เป็น 8,260 ล้านบาท เนื่องจากเงินคงเหลือในกองทุน ณ 30 ก.ย. 2565 ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ 40 ล้านบาท ซึ่งผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

แชร์หน้านี้: