หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
15 ก.ค. 2564
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-A
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2560 – 2564
4.04 เท่า
(27,101 ล้านบาท)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-B
มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท
2 เท่าของมูลค่าการลงทุน
ด้าน ว และ ท ปี 2559
(23,000 ล้านบาท)
1.28 เท่า
(14,568 ล้านบาท)
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS2
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 25 ร้อยละ 9.53
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS3
การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์
จำนวน IP Utilization
360 รายการ
380 รายการ
จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive Innovation และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,000 คน 6,329 คน
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS4
การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ
กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ร้อยละ 76
จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลเท่ากับ 4,400 รายการ 4,119 รายการ
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS5
การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.
จำนวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill/Upskill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 8,000 คน 7,322 คน
จำนวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 650 คน 485 คน
กระบวนการภายใน KS6
การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร
มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร ร้อยละ 44.63
ความสามารถขององค์กร KS7
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
IC score รวม 45,000 คะแนน 21,911 คะแนน
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ
33 บทความ ต่อ บุคลากรวิจัย 100 คน ( 450 บทความ) 12.78 บทความ บุคลากรวิจัย 100 คน
(174 บทความ)
ทรัพย์สินทางปัญญา 28 คำขอ ต่อ นักวิจัย 100 คน
(378 บทความ)
10.80 บทความ ต่อนักวิจัย 100 คน
(147 คำขอ)
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 53 รายการ 41 รายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 250 ชุมชน 409 ชุมชน
สร้างความสามารถ SME (ITAP) 1,150 โครงการ 551 โครงการ
สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 100 ผลงาน 52 ผลงาน
รับรองโครงการวิจัยของ
ภาคเอกชน (ภาษี 300%)
400 โครงการ
มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท
258 โครงการ
มูลค่ารวม 842 ล้านบาท
บริการวิเคราะห์ทดสอบ 55,000 รายการ 66,069 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายการ แผน ผล
รายจ่าย 9,230 ล้านบาท 7,350 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงาน 3,300 ล้านบาท 1,846 ล้านบาท
แชร์หน้านี้: