หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
19 เม.ย. 2565
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2565
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-A
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2565
(32,000 ล้านบาท)
1.40 เท่า
(4,491 ล้านบาท)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-B
มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท
ในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม
2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ
สวทช. ปี 2565
(7,040 ล้านบาท)
1.46 เท่า
(4,680 ล้านบาท)
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS2
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 25 ร้อยละ 8.25
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS3
การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์
จำนวน IP Utilization เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
443 รายการ
จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,500 คน 6,457 คน
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS4
การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบริการของ ARIPOLIS & BIOPOLIS
50 ราย
21 ราย
จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล
21,000 รายการ
8,048 รายการ
จำนวนธุรกิจเทคโนโลยีที่ร่วมลงทุน
10 ราย
4 ราย
พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน KS5
การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 15,000 คน-วัน 9,312 คน-วัน
จำนวนนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 800 คน 720 คน
กระบวนการภายใน KS6
การปรับกระบวนการภายในเพื่อเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีการยกระดับระบบการให้บริการงานด้านวิศวกรรม และ มีการยกระดับระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 52.75
ความสามารถขององค์กร KS7
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
IC score รวม 53,000 คะแนน 20,671 คะแนน
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ
39 บทความ ต่อ บุคลากรวิจัย 100 คน ( 532 บทความ) 8.93 บทความ บุคลากรวิจัย 100 คน
(122 บทความ)
ทรัพย์สินทางปัญญา 29 คำขอ ต่อ นักวิจัย 100 คน
(395 คำขอ)
5.00 บทความ ต่อนักวิจัย 100 คน
(68 คำขอ)
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 53 รายการ 26 รายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 115 ชุมชน 108 ชุมชน
สร้างความสามารถ SME (ITAP) 290 โครงการ 188 โครงการ
สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 65 ผลงาน 63 ผลงาน
รับรองโครงการวิจัยของ
ภาคเอกชน (ภาษี 300%)
มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท มูลค่ารวม 474.14 ล้านบาท
บริการวิเคราะห์ทดสอบ 32,866 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
รายการ แผน
(ล้านบาท)
ผล
(ล้านบาท)
รายจ่าย 9,188.00 3,031.59
รายได้ 2,660.00 872.10
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
รายการ แผน
(ล้านบาท)
ผลการใช้จ่ายจริง
(ล้านบาท)
ผลการใช้จ่ายจริง
เทียบแผน (%)
1. รายจ่ายงบบุคลากร 2,820.00 1,229.02 43.58
2. รายจ่ายงบดำเนินการ 3,123.00 1,360.02 43.55
2.1 แผนงานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG/AI 1,370.00 631.33 46.08
2.2 แผนงานการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 1,065.00 383.40 36.00
2.3 แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 270.00 132.52 49.08
2.4 แผนงานด้านการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 418.00 212.77 50.90
3. รายจ่ายตามรายการอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,000.00 416.51 13.88
4. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 245.00 26.04 10.63
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,188.00 3,031.59 33.00
แชร์หน้านี้: