หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน รายงานประจำปี สวทช. รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2555
22 ต.ค. 2563
0
รายงานประจำปี สวทช.

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 (ปี 2555 ถึง 2559) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 สาระสำคัญ ของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) ในภาคการผลิตภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มีแผนงาน (โปรแกรม) วิจัย ทั้งสิ้น 35 แผนงาน ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและรายได้แก่เศรษฐกิจชมุ ชน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Cross Cutting Technology) รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนา Platform Technology (เทคโนโลยีฐานที่สำคัญในอนาคต) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ ได้แก่ พัฒนากำลังคน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท อีก 9 แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ในปีงบประมาณ 2555 สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

  • ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จำนวน 1,773 โครงการ (มูลค่าโครงการรวม 3,508.18ล้านบาท) โดยเป็นโครงการใหม่ ๕๖๓ โครงการ โครงการต่อเนื่อง 1,210 โครงการ ในจำนวนนี้ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ 481 โครงการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 112 เทคโนโลยี ให้แก่หน่วยงานเอกชน ๑๑๖ แห่ง และภาครัฐ 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 123 แห่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 384 ฉบับ และยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 305 คำขอโดยแบ่งเป็น คำขอสิทธิบัตร 158 คำขอ อนุสิทธิบัตร 95 คำขอ ผังภูมิวงจรรวม 7 คำขอความลับทางการค้า ๖ คำขอ และการคุ้มครองพันธ์ุพืช 39 คำขอ
  • พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัย ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผ่าน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)” จำนวน 212 ทุน ผ่าน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute ofScience and Technology :  TGIST)” 394 ทุน และผ่าน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC)” อีก 79 ทุน ให้การฝึกอบรมบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ จำนวน 15,054 คน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๒,๓๕๗ คน และดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อโทรทัศน์ ๔ รายการ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและให้ความสนใจ ในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรายการฉลาดสุดสุด (Sponge) และฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทยโดย สวทช. มีผู้ชมสูงสุดเฉลี่ย 2.96 ล้านคน/ตอน
  • ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 150,241 รายการ ให้บริการพื้นที่เช่าและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแก่บริษัทเอกชนรวมทั้งสิ้น 125 ราย
  • มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,685.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. มีรายได้ทั้งหมด 1,239.53 ล้านบาท ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 2,677 คน แบ่งเป็นพนักงานบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จำนวน 1,814 คนและบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัย และวิชาการ จำนวน 863 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ 32 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ตามลำดับ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ในปี 2555 ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ สัดส่วนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 100 คน โดยเป็นผลบางส่วนมาจากวิกฤติอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณซึ่ง สวทช. ก็อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  – 3.29 MB

แชร์หน้านี้: