หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน รายงานประจำปี สวทช. รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
13 เม.ย. 2564
0
รายงานประจำปี สวทช.

รายงานประจำปีสวทช. ขับเคลื่อนและผลักดันระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ประเทศ สนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม เชื่อมโยงกับพันธมิตรและภาคีสถาบันการศึกษา นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขยายผลในภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนเพิ่มสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวทช. ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลงานเพื่อรองรับและต่อสู้กับวิกฤตอย่างเร่งด่วนของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศและทั่วโลกเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์รับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงที และสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรม และประชาชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาชุมชนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ สามารถเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมและ SMEs สร้างกลไกการดำเนินการและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดยสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพอันเกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากร สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ และการจัดตั้งบริษัทนาสด้า โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการจัดเก็บและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนเพื่อเป็นเป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติ พัฒนาบุคลากรและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพให้กับประเทศ และผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGของประเทศ

สวทช. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ทุกภาคส่วน ร่วมกับพันธมิตรและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ สร้างสรรค์และผลักดันให้ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วน ก้าวสู่การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

แชร์หน้านี้: