หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน รายงานประจำปี สวทช. รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
22 เม.ย. 2565
0
รายงานประจำปี สวทช.

รายงานประจำปีสวทช. มุ่งเน้น และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วย รากฐานสำคัญจากการวิจัยและพัฒนา สร้างผลกระทบทางเศษฐกิจและสังคมในระดับสูงให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานความร่วมมือบูรณาการโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเน้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตลอดจนส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน พร้อมตอบโจทย์ ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน วิศวกรรม เพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร พัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวทช. นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ สร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประชาชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และ SMEs สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานวิจัยของบุคลากร สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยของประเทศเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการวิจัยของประเทศ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยสู่มาตรฐานระดับประเทศและสากล พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรวิจัยและเยาวชนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศ ต่อสู้กับวิกฤตโควิดด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อันเป็นวาระสำคัญของประเทศให้เป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

สวทช. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ทุกภาคส่วน ร่วมกับพันธมิตรและภาคีเครือข่าย เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม และ ขอขอบคุณบุคลากรของ สวทช. ทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์และผลักดันให้ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วน ก้าวสู่การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

แชร์หน้านี้: