หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน รายงานประจำปี สวทช. รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558
22 ต.ค. 2563
0
รายงานประจำปี สวทช.

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 (ปี 2555 – 2559) โดยสาระสำคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในปีงบประมาณ 2558 สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

ในปีงบประมาณ 2557 สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

  • ผลการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 454 โครงการ มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) 642 ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 312 คำขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 187 เรื่อง โดยมีหน่วยงาน ชุมชน เอกชนที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๓๕ ราย และมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งสิ้น 1,612 โครงการ ในจำนวนนี้เป็นโครงการใหม่ 444 โครงการ
  • ผลการดำเนินงานด้านพัฒนากำลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวมทั้งสิ้น 528 ทุน และสนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอกอีก 20 ทุนเพื่อเข้าร่วมงานกับศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ 3 รายการ คือ พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย, Science Guide และทราบแล้ว…เปลี่ยนโลก
  • ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะทำงานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จำนวน 140 ราย คิดเป็นพื้นที่ 41,284.76 ตารางเมตร และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอุทยานฯ จำนวน 41,870 รายการ ให้บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 101,130 รายการนอกจากนี้ สวทช. ยังมีส่วนร่วมดำเนินการผลักดันนโยบายด้าน วทน. ระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางภาษี 300% และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,059.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.47 ของแผน (5,990 ล้านบาท) มีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 1,554.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.81 ของแผน (1,455 ล้านบาท) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,715 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ จำนวน 1,858 คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน 857 คน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  – 31.5MB

แชร์หน้านี้: