หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน รายงานประจำปี สวทช. รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
22 ต.ค. 2563
0
รายงานประจำปี สวทช.

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 (ปี 2554-2559) สาระสำคัญ คือ ส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิง เศรษฐกิจ และสังคมที่มองเห็นและรับ รู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

    • ผลการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตาม Science Citation Index Expanded (SCIE) 585 ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 321 คำขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 220 เรื่อง โดยมีหน่วยงาน ชุมชนเอกชนที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 337 ราย มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวม 1,816 โครงการ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 19,500 ล้านบาท และผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมจำนวน 11,400 ล้านบาท และร่วมผลักดันนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางภาษี 300% การผลักดันบัญชีนวัตกรรมไทย และการกระตุ้นการลงทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น

 

  • ผลการดำเนินงานด้านพัฒนากำลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาบทสรุปผู้บริหารตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม 666 ทุน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ และเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมวิชาการและค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2,761 คน เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ผ่านกลไกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 14,628 คน นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการจัดการประชุมวิชาการ และผ่านการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจทำงานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จำนวน 141 ราย คิดเป็นพื้นที่ 61,262.20 ตารางเมตร และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอุทยานฯ จำนวน 45,378 รายการ ให้บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 307,081 รายการ
  • การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผน (5,900 ล้านบาท) มีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 1,906 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 116 ของแผน (1,650 ล้านบาท) มีบุคลากร ทั้งสิ้น 2,753 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัย และวิชาการ จำนวน 1,884 คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน 869 คน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  – 8.1 MB

แชร์หน้านี้: