หน้าแรก บริการ สถิติการให้บริการ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
22 เม.ย. 2567
0
บริการ
สถิติการให้บริการ

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC


ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB) ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน (Walk-in) และผ่านระบบ e-Service จำนวนทั้งหมด 1,510 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น Walk in จำนวน 703 ราย และ e-Service จำนวน 807 ราย ตามลำดับ

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2565 1 0 0
2-8 9 17
9-15 9 16
16-22 5 14
23-29 23 20
30-31 1 0
พฤศจิกายน 2565 1-5 3 19
6-12 10 26
13-19 15 16
20-26 25 19
27-30 3 7
ธันวาคม 2565 1-3 12 10
4-10 9 9
11-17 7 11
18-24 19 24
25-31 7 7
มกราคม 2567 1-7 6 12
8-14 6 20
15-21 8 24
22-28 19 22
29-31 20 7
กุมภาพันธ์ 2566 1-4 11 10
5-11 11 12
12-18 27 20
19-25 19 12
26-28 18 16
มีนาคม 2566 1-4 2 18
5-11 22 12
12-18 6 20
19-25 16 20
26-31 12 7
เมษายน 2566 1 0 1
2-8 7 15
9-15 0 5
16-22 14 17
23-29 19 13
30 0 0
พฤษภาคม 2566 1-6 4 6
7-13 10 14
14-20 5 29
21-27 10 17
28-31 16 33
มิถุนายน 2566 1-3 6 3
4-10 6 7
11-17 23 17
18-24 18 20
25-30 8 11
กรกฏาคม 2566 1 0 1
2-8 16 7
9-15 6 14
16-22 24 6
23-29 12 10
30-31 0 0
สิงหาคม 2566 1-5 12 4
6-12 11 14
13-19 21 12
20-26 14 18
27-31 7 12
กันยายน 2566 1-2 12 4
3-9 22 23
10-16 8 7
17-23 20 15
24-30 12 5
รวมผู้รับบริการ 703 807
แชร์หน้านี้: